خیلی خلاصه :


تاریخ : پنجشنبه 29 اسفندماه 1387 - (3555 روز قبل)
ساعت : 2 بعد از ظهر


امروز طبق سالهای قبل، آخرین روز از سال را کنار آرامگاه سهراب بودم. مشهد اردهال و امامزاده سلطانعلی، خلوت بود و ساکت. مثل همیشه وسعتی برای فکر کردن و مرور  روزهای گذشته.
اما... ساعت حدود 2 بعد از ظهر...
یک لودر کوچک ، دو کارگر زحمت کش، چند بیل خاک، چند عدد لگد و ...
و در نهایت، سنگ قبری سیاه رنگ  و دراز و تقریبا بدقواره جایگزین سنگ قبر ساده و قدیمی ولی صمیمی سهراب شد .
با این سنگ نوشته :

خانه ابدی شاعر آب و آئینه "
طلوع زندگی  1307 هجری شمسی
غروب زندگی 1359 هجری شمسی
کاشان  بلوار نماز  برادران  ...."

غروب زندگی ؟ برای سهراب ؟
اعلام شماره موبایل موسسه حکاکی سنگ قبر (یا بهتر است بگویم آگهی تبلیغاتی) روی آرامگاه سهراب سپهری ؟

انتظار این تغییر و تحول را واقعا نداشتم.

همه چیز در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق افتاد. چیزی حدود نیم ساعت. سنگ قبر سابق آرامگاه سهراب سپهری، همان سنگ سفید و ساده، زیر چند بیل خاک و سنگ قبر سیاه جدید مدفون شد.
تنها بودم و این تغییر ناگهانی، تماما" فکر و حواسم را بهم ریخته بود. فقط فرصت تهیه یک دوربین یک بار مصرف دست داد و تهیه عکسهایی که حالا اینجا هستند .

و قبل از آن...
یک شیشه گلاب که قرار بود سنگ قبر سهراب را بشوید،  اجبارا" خاک ریخته شده بر روی سنگ را شست. حالا حداقل میدانم که خاک ریخته شده بر روی آرامگاه سهراب، بوی گلاب میدهد.

از شخصی که به عنوان مسئول و سرپرست و ناظر بر صحت خاک پاشیدن کارگران و صحیح  راه رفتن و لگد کردن آرامگاه سهراب بود، سوال کردم آیا خانواده سپهری از این اقدام شما خبر دارند ؟
جواب : شاید، نمیدونم.
پرسیدم این سنگ را چه کسی انتخاب کرده، این کار به درخواست چه کسی  انجام میشه ؟
جواب : این رو مسئول امامزاده داره انجام میده. به خاطر اینکه آقای سپهری ارادت خاصی به امامزاده داشتند ما هم براشون این کار رو انجام دادیم.

در تمام مدتی که این اتفاقات می افتاد، به جز من و چند نفری که مشغول خاک بازی و بیل زدن بودند، و یکی دو نفری که از روی کنجکاوی ناظر بر بیل زدن قبر سهراب بودند، کسی در آن اطراف نبود.
نه مراسمی بود، نه حضور بستگان و نزدیکان و نه سخنرانی و نه بزرگداشتی برای شعر و ادب پارسی.
فقط گرد و خاک بود و سنگی سیاه و زمخت و بد شکل.

اینجا چه خبر بود ؟!

مطمئن نیستم... اما ...
احتمالا به نظر میرسد خانواده سپهری از این جریان بی خبر باشند و متاسفانه بنده هم دسترسی به ایشان ندارم .
بنابراین : لطفا اگر به خانواده سپهری یا نزدیکان ایشان دسترسی دارید، خواهشمندم در صورت امکان حداقل آدرس این صفحه را برای ایشان ارسال نمایید.

لطفا لینک این صفحه را برای دوستان خود بفرستید :

http://www.sohrabsepehri.com/epitaph


نظرات (جمعا 1114 نظر) : نظرات درج شده در این صفحه در بخش "دفتر نظرات بازدیدکنندگان" در وب سایت Sohrabsepehri.com نیز قابل مشاهده میباشند.
Download missing DLL file 19 آذر 1397 | 16:18:22
Download your missing dll from http://founddll.com/ page. Fix your error now!
jpbcgr 1 آبان 1397 | 20:45:45
[url=http://propecial.com]how long does propecia take to work[/url]
cf buy propecia online http://propecial.com
eouxpk 7 مهر 1397 | 19:16:6

levitra 10mg kosten http://levitranew.com
A man needs your help 14 مرداد 1397 | 16:38:29
Help Jack please: http://sinpad.indeci.gob.pe/PortalSINPAD/ExternalPage.aspx?url=https://vk.cc/8l7kvh
Earn uр tо $ 20,000 pеr dаy with the hеlp оf our рrogrаm - Pаypаl Mоney Addеr 2018 fully 26 تير 1397 | 00:39:54
Gеt uр tо $ 20,000 pеr dау with оur progrаm.
Wе arе a tеam оf еxpеriеnсed рrogrаmmеrs, wоrkеd more than 14 mоnths on this prоgram and now evеrything is readу and evеrything wоrks рerfeсtlу. Thе PaуPаl sуstеm is very vulnеrаblе, instead оf notifуing thе dеveloрers of PaуPаl аbоut this vulnerаbilitу, wе toоk аdvantage of it. We аctively usе our progrаm for personаl enriсhmеnt, tо show huge amounts of mоnеу оn оur aссounts, we will not. yоu will not believе until уоu trу аnd as it is not in our intеrest to prоvе tо you thаt sоmething is in yours. When we rеаlizеd that this vulnerability cаn be used mаssivеlу without соnsequеnсеs, wе dеcided tо help thе rest оf the pеоplе. Wе dеcided nоt tо inflatе the рrice of this gоld рrоgrаm and put a vеrу lоw priсe tаg, only $ 550. In ordеr for this рrоgram to bе аvailаblе tо а lаrgе numbеr of peорlе.
Аll the details оn our blоg: http://www.manga.ru/scenario/redirect.php?url=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172742/
Medical document 009 1 خرداد 1397 | 09:55:58
Blankprimer http://2004959.ru/?doc=шабалов-детские-болезни-1-том-скачать-в-пдф.html Blankprimer http://2004959.ru/?doc=тесты-по-предмету-основы-микробиологии-санитария-и-гигиена.html
Medical document 010 1 خرداد 1397 | 02:52:34
Incrediblelotsofamazinginformation! http://adtpro.ru/?docx=Схемы-расположения-оборудования-на-электровозе-переменного-тока.html Medicaldocument009 http://adtpro.ru/?docx=Система-клуб-для-поездов.html
Incredible lots of amazing information! 1 خرداد 1397 | 02:05:12
Medical document 004

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8.html
Medical documents 001

http://adtpro.ru/?docx=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0-2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.html
Medical document 006 1 خرداد 1397 | 01:07:1
Medical document 010

http://abc-trading.com.ua/?act=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-2017-2018.html
Medical document 004

http://2fish.ro/?obrazec=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.html
Medical document 003 1 خرداد 1397 | 00:22:45
Documentprimer http://2004959.ru/?doc=эмоциональный-стресс-в-условиях-нормы-и-патологии-скачать-карвасарский.html Blankdoc http://abc-trading.com.ua/?act=Физиология-питания-санитарии-и-гигиены-учебник-скачать.html
Medical document 004 31 ارديبهشت 1397 | 09:29:58
Blankdocument http://2004959.ru/?doc=справка-медосмотра-для-водителя-в-волгограде-2017-2018-2018.html Documentprimer http://abc-trading.com.ua/?act=Тема-по-технологии-6-класс-физиология-питания.html
Medical document 007 30 ارديبهشت 1397 | 23:00:19
Medicaldocument006 http://bgimages.pl/?top=Инструкции-по-техники-безопасности-для-водителя.html Trulyquitealotofamazingfacts. http://bgimages.pl/?top=Мани-трекер-домашняя-бухгалтерия.html
Important question 6 ارديبهشت 1397 | 03:41:7
Ignored with crypto-money? Late guess and get rich on big money? I invite you to unique business enterprise for a free training for mining, earnings and crypto currency without the need to invest your own money! A free state educational platform will help and teach you how to earn money on bitcoin and other crypto-currencies. Go to this link and register right now !
http://vik.shortcm.li/gov_course#M7
codeshareonline doubledown casino ieq 1 ارديبهشت 1397 | 23:56:1
google free casino games iog 1 ارديبهشت 1397 | 22:10:23
borgata online casino htt 1 ارديبهشت 1397 | 20:23:29
cashman casino ehn 1 ارديبهشت 1397 | 18:31:14
seneca niagara casino dpm 1 ارديبهشت 1397 | 16:21:43
free vegas slots online casino pvb 1 ارديبهشت 1397 | 14:35:46
virgin online casino nj hmx 1 ارديبهشت 1397 | 12:48:40
free slot machines nbj 1 ارديبهشت 1397 | 11:01:43
huge casino slots qwx 1 ارديبهشت 1397 | 09:14:10
foxwoods casino dza 1 ارديبهشت 1397 | 07:30:0
san manuel casino ehl 1 ارديبهشت 1397 | 03:58:1
free casino games and poker rol 1 ارديبهشت 1397 | 02:12:8
caesar casino online slot games mzi 1 ارديبهشت 1397 | 00:28:26
caesars online casino try 31 فروردين 1397 | 22:44:35
who treats erectile dysfunction Tync 31 فروردين 1397 | 21:06:51
erectile curvature
posh casino tdj 31 فروردين 1397 | 20:57:35
mgm online casino xew 31 فروردين 1397 | 17:24:46
casino slots free games zlp 31 فروردين 1397 | 15:37:56
maryland live casino online ugf 31 فروردين 1397 | 13:48:12
vegas world casino slots rrv 31 فروردين 1397 | 12:00:44
real money casino tsj 31 فروردين 1397 | 10:13:15
gsn casino slots mcw 31 فروردين 1397 | 08:26:40
toperectiledysfunctionpills.com 31 فروردين 1397 | 07:57:38
facebook goldfish casino games yyq 31 فروردين 1397 | 06:41:16
vegas world free slot play online casino egs 31 فروردين 1397 | 04:38:49
free games for casino slots atari jackpots ulb 31 فروردين 1397 | 02:38:20
foxwood casino online free play kxl 31 فروردين 1397 | 00:43:30
free online casino slots jop 30 فروردين 1397 | 22:57:52
online gambling sites rie 30 فروردين 1397 | 20:56:8
slots casino games wmd 30 فروردين 1397 | 18:46:26
erectile at 43 30 فروردين 1397 | 08:52:59

With thanks! Valuable stuff!
is erectile dysfunction covered by medicare nus 30 فروردين 1397 | 04:42:15
erectile anxiety
does erectile dysfunction ever reverse
erectile disf
cherokee casino sqt 29 فروردين 1397 | 22:55:36
best erectile dysfunction drug Mipt 29 فروردين 1397 | 13:03:59
erectile pills
solving erectile dysfunction without meds 29 فروردين 1397 | 11:28:12
erectile vacuum pump video 29 فروردين 1397 | 09:36:16
casino qmp 29 فروردين 1397 | 01:59:57
when does erectile dysfunction start nus 28 فروردين 1397 | 23:39:19
when does erectile dysfunction start ki 28 فروردين 1397 | 13:29:15
what erectile dysfunction drug works best
erectile incontinence
erectile disorder icd 10
cheap ed drugs Mipt 28 فروردين 1397 | 06:15:45
erectile dysfunction treatment 28 فروردين 1397 | 05:53:59
free games for casino slots hollywood 17 فروردين 1397 | 20:31:1
hyper casinos 17 فروردين 1397 | 19:32:30
pogo casino slots 17 فروردين 1397 | 18:35:21
choctaw casino durant oklahoma 17 فروردين 1397 | 15:48:46
online casino bonus 17 فروردين 1397 | 14:22:58
maryland live casino online 17 فروردين 1397 | 13:25:43
gsn casino on facebook 17 فروردين 1397 | 13:18:10
vegas casino games 17 فروردين 1397 | 13:02:31
homework essay help 17 فروردين 1397 | 09:41:46

https://essaywritingtop.com college essay
homework helps students 17 فروردين 1397 | 03:56:40

https://essaywritingtop.com how to write an essay
admissions essay 16 فروردين 1397 | 23:55:6

https://essaywritingtop.com essay writing service
c homework help 16 فروردين 1397 | 22:33:52

https://essaywritingtop.com writing an essay
maths homework helper 16 فروردين 1397 | 20:08:56
essay homework help 16 فروردين 1397 | 19:53:16

https://essaywritingtop.com essay writing service
motivate me to do my homework 16 فروردين 1397 | 19:07:22
term papers for sale online 16 فروردين 1397 | 18:03:30
high school essay help 16 فروردين 1397 | 15:50:8
how to write a good research paper 16 فروردين 1397 | 14:41:23
medical school essay 16 فروردين 1397 | 14:29:32

https://essaywritingtop.com writing an essay
connect online homework 16 فروردين 1397 | 13:09:0

https://essaywritingtop.com writing essays
paper writer 16 فروردين 1397 | 11:45:49

https://essaywritingtop.com essay helper
nursing dissertation help 16 فروردين 1397 | 10:14:39
personal essay 16 فروردين 1397 | 09:05:14

https://essaywritingtop.com write my essay
dissertation proposal writing 16 فروردين 1397 | 09:02:30
college essay idea 16 فروردين 1397 | 09:02:18
misd homework online 16 فروردين 1397 | 07:59:44
dissertation editing services rates 16 فروردين 1397 | 06:59:37
help me on my math homework 16 فروردين 1397 | 06:23:41

https://essaywritingtop.com writing essays
online homework calendar 16 فروردين 1397 | 05:02:56

https://essaywritingtop.com college essay
do my term paper 16 فروردين 1397 | 04:58:8
pay me to do your homework 16 فروردين 1397 | 03:58:47
phd dissertation writing services 16 فروردين 1397 | 02:59:27
paid to do homework 16 فروردين 1397 | 01:59:41
cafe casino online 16 فروردين 1397 | 00:45:46
empire city casino online 15 فروردين 1397 | 23:57:21
choctaw casino 15 فروردين 1397 | 23:49:40
gsn casino games 15 فروردين 1397 | 22:52:36
plainridge casino 15 فروردين 1397 | 22:38:25
casino city 15 فروردين 1397 | 21:41:3
casinos near me 15 فروردين 1397 | 21:11:28
jackpot party casino slots facebook 15 فروردين 1397 | 18:11:43
party casino online 15 فروردين 1397 | 17:52:48
hollywood casino 15 فروردين 1397 | 16:08:52
free online slots 15 فروردين 1397 | 15:44:16
hollywood casino play4fun 15 فروردين 1397 | 15:31:21
mohegan sun casino 15 فروردين 1397 | 14:12:4
prairie meadows casino 15 فروردين 1397 | 13:31:47
paradise casino 15 فروردين 1397 | 12:52:22
casinos in iowa 15 فروردين 1397 | 06:32:20
free online casino games no download 15 فروردين 1397 | 03:36:26
online casinos
online casinos real money usa 15 فروردين 1397 | 03:15:10
real money casino 15 فروردين 1397 | 02:37:28
free casino games online 15 فروردين 1397 | 01:38:46
goldfish casino slots free 15 فروردين 1397 | 01:34:38
online casino
free casino games no download 15 فروردين 1397 | 00:37:41
usa online casino 15 فروردين 1397 | 00:22:57
casino slots free play 14 فروردين 1397 | 23:40:23
casino games for free 14 فروردين 1397 | 20:24:22
hallmark casino online 14 فروردين 1397 | 19:48:5
doubledown casino promo codes 14 فروردين 1397 | 19:23:30
hit it rich casino slots 14 فروردين 1397 | 17:41:48
online casino no deposit free welcome bonus 14 فروردين 1397 | 16:11:1
vegas world casino slots 14 فروردين 1397 | 15:12:2
san manuel online casino 14 فروردين 1397 | 15:09:20
maryland live casino online 14 فروردين 1397 | 12:47:55
parx casino online 14 فروردين 1397 | 12:29:0
ilani casino 14 فروردين 1397 | 11:41:4
free casino slots no download 14 فروردين 1397 | 11:27:54
vegas casino games 14 فروردين 1397 | 10:39:48
big fish casino slots 14 فروردين 1397 | 10:28:8
seneca casino online games 14 فروردين 1397 | 10:11:50
online casinos for us players 14 فروردين 1397 | 09:39:42
casinos online 14 فروردين 1397 | 09:28:48
fortune bay casino 14 فروردين 1397 | 08:53:6
casino games free online 14 فروردين 1397 | 08:14:30
free online casino slots 14 فروردين 1397 | 07:32:2
real casino slots 14 فروردين 1397 | 06:10:12
muckleshoot casino 14 فروردين 1397 | 05:58:27
resorts online casino nj 14 فروردين 1397 | 04:50:42
slots for real money 14 فروردين 1397 | 03:27:30
play slots online for money 14 فروردين 1397 | 01:58:37
vegas casino online 14 فروردين 1397 | 00:30:26
san manuel casino 14 فروردين 1397 | 00:28:23
virgin casino online nj 13 فروردين 1397 | 22:48:27
zone online casino vegas world 13 فروردين 1397 | 22:29:50
big fish casino 13 فروردين 1397 | 21:47:52
usa casino online real money 13 فروردين 1397 | 21:11:29
turning stone online casino 13 فروردين 1397 | 20:46:41
plainville casino 13 فروردين 1397 | 19:41:31
plainville casino 13 فروردين 1397 | 19:07:48
golden nugget online casino 13 فروردين 1397 | 18:23:14
gold fish casino slots 13 فروردين 1397 | 17:00:30
doubledown casino free slots 13 فروردين 1397 | 16:41:52
bovada casino 13 فروردين 1397 | 15:42:3
online casino games free 13 فروردين 1397 | 15:24:10
gambling games 13 فروردين 1397 | 14:24:30
twin river online casino 13 فروردين 1397 | 14:23:54
real casino slots on facebook 13 فروردين 1397 | 13:51:51
rock n cash casino slots 13 فروردين 1397 | 13:24:26
free slots casino games 13 فروردين 1397 | 13:05:55
mgm online casino nj 13 فروردين 1397 | 12:58:12
vegas slots casino online 13 فروردين 1397 | 12:36:43
mgm online casino 13 فروردين 1397 | 11:46:50
gossip online casino 13 فروردين 1397 | 11:27:49
doubleu casino 13 فروردين 1397 | 11:09:47
online casino reviews 13 فروردين 1397 | 09:59:55
casinos online gambling 13 فروردين 1397 | 09:07:48
online usa casinos 13 فروردين 1397 | 08:58:46
casino slot 13 فروردين 1397 | 08:12:54
pala casino online 13 فروردين 1397 | 08:07:48
empire casino online 13 فروردين 1397 | 07:57:34
caesars casino 13 فروردين 1397 | 06:55:49
prairie meadows casino 13 فروردين 1397 | 06:46:44
sugarhouse casino online 13 فروردين 1397 | 05:44:32
free casino games and poker 13 فروردين 1397 | 05:37:20
pala casino 13 فروردين 1397 | 05:15:29
free slots online 13 فروردين 1397 | 05:03:11
high 5 casino games 13 فروردين 1397 | 04:07:26
free casino slots online 13 فروردين 1397 | 03:37:10
cashman casino slots free 13 فروردين 1397 | 03:01:26
pechanga casino 13 فروردين 1397 | 02:39:21
posh casino online 13 فروردين 1397 | 02:35:41
borgata online casino 13 فروردين 1397 | 01:05:26
real casino slots on facebook 13 فروردين 1397 | 01:00:58
mohegan sun online casino 13 فروردين 1397 | 00:51:38
best online casinos 13 فروردين 1397 | 00:51:3
sugarhouse casino 12 فروردين 1397 | 23:31:28
pala casino online nj 12 فروردين 1397 | 23:17:13
jack online casino 12 فروردين 1397 | 21:59:23
harrah online casino 12 فروردين 1397 | 21:17:39
three rivers casino 12 فروردين 1397 | 20:35:16
hollywood online casino 12 فروردين 1397 | 20:10:53
penny slots 12 فروردين 1397 | 18:54:56
virgin casino online 12 فروردين 1397 | 16:58:37
free casino slots games 12 فروردين 1397 | 16:29:54
ignition casino 12 فروردين 1397 | 14:29:58
posh casino 12 فروردين 1397 | 12:45:14
free online slot machines 12 فروردين 1397 | 11:48:11
top rated free online casino games 12 فروردين 1397 | 11:27:27
google free casino games 12 فروردين 1397 | 11:14:53
online casino real money free 12 فروردين 1397 | 10:10:22
lady luck online casino 12 فروردين 1397 | 10:09:53
slots casino games 12 فروردين 1397 | 09:10:49
free online casino 12 فروردين 1397 | 08:53:37
zone online casino vegas world 12 فروردين 1397 | 08:49:47
plainridge casino 12 فروردين 1397 | 08:33:35
free casino slots no download no registration 12 فروردين 1397 | 08:10:6
casino blackjack 12 فروردين 1397 | 07:59:48
slotomania slot machines free games 12 فروردين 1397 | 07:29:7
online slot machines 12 فروردين 1397 | 07:09:37
best online casino 12 فروردين 1397 | 07:00:37
big fish casino free 12 فروردين 1397 | 06:10:37
free casino games no download no registration 12 فروردين 1397 | 06:02:36
casino slots free games 12 فروردين 1397 | 04:14:25
gsn free casino games 12 فروردين 1397 | 04:10:22
slotomania slot machines 12 فروردين 1397 | 03:16:5
caesar casino online slot games 12 فروردين 1397 | 02:49:32
soaring eagle casino 12 فروردين 1397 | 02:19:38
online gambling 12 فروردين 1397 | 02:12:39
casino games free 12 فروردين 1397 | 01:51:50
free casino 12 فروردين 1397 | 01:20:39
treasure island casino minnesota 12 فروردين 1397 | 00:56:26
stn play online casino 12 فروردين 1397 | 00:53:13
online casino real money 12 فروردين 1397 | 00:29:34
free slots no download 11 فروردين 1397 | 23:37:44
chinook winds casino 11 فروردين 1397 | 23:37:42
vegas world free slot play online casino 11 فروردين 1397 | 22:32:13
online casino no deposit bonus 11 فروردين 1397 | 22:21:33
free casino games 11 فروردين 1397 | 21:00:57
free vegas world casino games 11 فروردين 1397 | 20:42:25
rivers casino 11 فروردين 1397 | 20:37:36
online casinos 11 فروردين 1397 | 19:29:59
online casino slots no download 11 فروردين 1397 | 19:28:50
betfair online casino 11 فروردين 1397 | 19:12:51
four winds casino 11 فروردين 1397 | 18:35:30
online casino slots 11 فروردين 1397 | 18:13:59
jackpot party casino slots 11 فروردين 1397 | 18:12:58
caesars casino online 11 فروردين 1397 | 17:42:25
play free for real money 11 فروردين 1397 | 16:57:55
free online casino games 11 فروردين 1397 | 15:53:46
caesars casino slots 11 فروردين 1397 | 15:37:8
high five casino slots 11 فروردين 1397 | 14:51:43
free casino slots no downloads bonus rounds 11 فروردين 1397 | 14:50:54
seneca niagara casino 11 فروردين 1397 | 13:57:44
gsn casino slots 11 فروردين 1397 | 13:04:28
online casino gambling 11 فروردين 1397 | 12:47:47
kamagra 100mg amazon dap 11 فروردين 1397 | 12:26:45

kamagra oral jelly india
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg tablets for sale in us
casino games slots free 11 فروردين 1397 | 12:11:14
slotica casino slots on facebook 11 فروردين 1397 | 11:07:36
firekeepers casino 11 فروردين 1397 | 10:49:26
chumba casino 11 فروردين 1397 | 10:13:46
free slot games 11 فروردين 1397 | 09:49:26
foxwoods casino online 11 فروردين 1397 | 09:20:3
tropicana online casino 11 فروردين 1397 | 08:42:48
free casino games vegas world 11 فروردين 1397 | 07:34:58
casino games slots free heart of vegas 11 فروردين 1397 | 07:29:17
codeshareonline doubledown casino 11 فروردين 1397 | 06:32:49
vegas world casino games 11 فروردين 1397 | 06:17:28
free games for casino slots fire keeper 11 فروردين 1397 | 05:22:45
jackpot party casino slots on facebook 11 فروردين 1397 | 05:21:15
free casino games slot machines 11 فروردين 1397 | 04:50:47
free casino games slot 11 فروردين 1397 | 04:27:6
double u casino facebook 11 فروردين 1397 | 03:14:12
casino free games 11 فروردين 1397 | 03:05:55
parx online casino 11 فروردين 1397 | 03:05:18
foxwoods online casino login 11 فروردين 1397 | 01:53:29
casino blackjack 11 فروردين 1397 | 00:27:8
caesars casino online 10 فروردين 1397 | 22:54:47
huge casino slots 10 فروردين 1397 | 19:21:1
jackpot party casino slots on facebook 10 فروردين 1397 | 17:25:40
bitcoin futures 10 فروردين 1397 | 00:59:15
bitcoin news today 9 فروردين 1397 | 05:57:4
bitcoin investment 9 فروردين 1397 | 04:13:3
kamagra oral jelly kaufen Г¶sterreich dap 9 فروردين 1397 | 01:23:4

kamagra bestellen nederland
[url=http://kamagradxt.com/]ajanta kamagra 100 chewable tablet[/url]
kamagra usa
http://kamagradxt.com/
kamagra shop deutschland erfahrung
homework help for high school students 8 فروردين 1397 | 23:31:52
do my research paper 8 فروردين 1397 | 20:37:37
where can i buy essays 8 فروردين 1397 | 20:06:16
buying essays online 8 فروردين 1397 | 19:33:9
writing a college level essay 8 فروردين 1397 | 16:31:58
essays paying college athletes 8 فروردين 1397 | 16:24:39
connect online homework 8 فروردين 1397 | 15:08:11
ontario math homework help 8 فروردين 1397 | 13:39:4
mastering physics homework help 8 فروردين 1397 | 12:04:10
homework essay help 8 فروردين 1397 | 12:00:48
type my essay 8 فروردين 1397 | 11:31:51
homework helper websites 8 فروردين 1397 | 09:02:38
writing research paper 8 فروردين 1397 | 08:25:27
someone do my homework for me 8 فروردين 1397 | 08:14:1
online homework calendar 8 فروردين 1397 | 07:42:26
writing a great research paper 8 فروردين 1397 | 06:55:15
writing a rationale for a research paper 8 فروردين 1397 | 06:09:50
algebra homework help online 8 فروردين 1397 | 04:15:49
phd dissertation writing service 8 فروردين 1397 | 03:58:2
alabama live homework help 8 فروردين 1397 | 01:41:0
homework math help 8 فروردين 1397 | 00:53:32
argument essay 8 فروردين 1397 | 00:41:51
essay writer free 7 فروردين 1397 | 23:26:54
mastering physics homework help 7 فروردين 1397 | 23:08:42
best essay writing service 7 فروردين 1397 | 21:40:38
best essay writing service 7 فروردين 1397 | 21:26:39
help write an essay 7 فروردين 1397 | 20:36:2
i need help with my science homework 7 فروردين 1397 | 20:28:9
help to write an essay 7 فروردين 1397 | 20:18:37
doing your homework 7 فروردين 1397 | 20:10:35
helping with homework 7 فروردين 1397 | 19:37:9
i need to do homework 7 فروردين 1397 | 16:09:18
essay generator 7 فروردين 1397 | 15:08:46
help homework online 7 فروردين 1397 | 14:10:1
essay writing service 7 فروردين 1397 | 11:07:39
bovada blackjack 7 فروردين 1397 | 10:18:57
writing essay 7 فروردين 1397 | 09:55:22
essay outline 7 فروردين 1397 | 09:05:9
resorts online casino nj 7 فروردين 1397 | 08:47:37
professional paper writing service 7 فروردين 1397 | 07:54:7
people doing homework 7 فروردين 1397 | 07:21:4
gsn free casino games 7 فروردين 1397 | 06:55:42
do my course 7 فروردين 1397 | 05:54:3
college application essay 7 فروردين 1397 | 05:03:8
how to write a good essay 7 فروردين 1397 | 04:55:24
writing a college level essay 7 فروردين 1397 | 04:34:8
do homework online 7 فروردين 1397 | 03:32:49
term papers for sale online 7 فروردين 1397 | 03:18:27
caesars casino 7 فروردين 1397 | 02:43:7
woodlands homework help 7 فروردين 1397 | 02:32:8
help me with math homework 7 فروردين 1397 | 02:30:5
buy dissertation 7 فروردين 1397 | 02:14:4
homework help website 7 فروردين 1397 | 01:23:3
argumentative essays 7 فروردين 1397 | 00:59:15
big fish casino free 7 فروردين 1397 | 00:40:20
viking homework help 7 فروردين 1397 | 00:33:1
buy college essay 6 فروردين 1397 | 23:43:51
help writing essays for college 6 فروردين 1397 | 22:12:29
cpm homework help geometry 6 فروردين 1397 | 21:58:53
how to write an essay 6 فروردين 1397 | 20:59:32
dissertation abstracts international online 6 فروردين 1397 | 20:29:45
help in essay writing 6 فروردين 1397 | 20:20:10
essay helper 6 فروردين 1397 | 20:08:33
write a paper 6 فروردين 1397 | 18:26:54
homework help live chat 6 فروردين 1397 | 17:59:55
math is fun homework help 6 فروردين 1397 | 17:31:22
to do my homework 6 فروردين 1397 | 16:36:16
homework help science 6 فروردين 1397 | 16:25:59
need help with essay writing 6 فروردين 1397 | 15:19:21
how to write a good research paper 6 فروردين 1397 | 15:14:4
write my research paper cheap 6 فروردين 1397 | 15:13:58
buy an essays 6 فروردين 1397 | 14:27:9
do my excel project 6 فروردين 1397 | 14:23:55
i need help with my science homework 6 فروردين 1397 | 14:06:56
writing essay website 6 فروردين 1397 | 13:49:36
history essay help 6 فروردين 1397 | 13:32:39
physical science homework help 6 فروردين 1397 | 12:23:28
math help homework 6 فروردين 1397 | 11:46:58
do my homework 6 فروردين 1397 | 11:09:15
homework help online chat 6 فروردين 1397 | 10:33:32
do my course 6 فروردين 1397 | 10:09:27
essay cheap 6 فروردين 1397 | 07:07:20
writing essay website 6 فروردين 1397 | 06:34:27
write my essay for me 6 فروردين 1397 | 05:54:51
i need help writing a essay 6 فروردين 1397 | 05:23:15
motivate me to do my homework 6 فروردين 1397 | 05:02:5
homework help vikings 6 فروردين 1397 | 04:42:15
free games for casino slots four winds 6 فروردين 1397 | 04:33:47
college essays 6 فروردين 1397 | 04:31:11
cpm homework help geometry 6 فروردين 1397 | 03:46:47
writing an essay 6 فروردين 1397 | 03:40:43
help on homework 6 فروردين 1397 | 03:29:46
it homework help 6 فروردين 1397 | 02:28:3
psychology essays 6 فروردين 1397 | 02:17:36
help with physics homework 6 فروردين 1397 | 01:50:43
pay for essay online 6 فروردين 1397 | 01:36:3
how to write essay 6 فروردين 1397 | 01:34:42
medical school essays 6 فروردين 1397 | 00:45:58
help on homework math 6 فروردين 1397 | 00:44:46
psychology essays 6 فروردين 1397 | 00:29:45
hit it rich casino slots 5 فروردين 1397 | 23:57:48
free games for casino slots gun lake casino 5 فروردين 1397 | 23:47:7
bitcoin futures trading 5 فروردين 1397 | 23:25:48
live bitcoin trading 5 فروردين 1397 | 19:15:57
how to buy bitcoin 5 فروردين 1397 | 19:08:43
how to invest in bitcoin 5 فروردين 1397 | 17:18:10
how to invest in bitcoins 5 فروردين 1397 | 17:07:14
how do you invest in bitcoin 5 فروردين 1397 | 16:15:34
good investments 5 فروردين 1397 | 12:47:19
investing bitcoin 5 فروردين 1397 | 11:36:40
real time bitcoin price 5 فروردين 1397 | 09:45:49
how to invest in digital currency 5 فروردين 1397 | 08:11:51
free online casino games no download 5 فروردين 1397 | 06:58:5
bitcoin trading 5 فروردين 1397 | 05:20:6
what is bitcoin trading at 5 فروردين 1397 | 01:14:47
btc exchange 5 فروردين 1397 | 00:19:18
is bitcoin a good investment 5 فروردين 1397 | 00:12:45
investing in digital currency 4 فروردين 1397 | 23:53:23
todays bitcoin value 4 فروردين 1397 | 23:11:41
bitcoin traders 4 فروردين 1397 | 22:29:43
best bitcoin trading platform 4 فروردين 1397 | 22:10:21
should i invest in bitcoins 4 فروردين 1397 | 21:08:40
bitcoin trade 4 فروردين 1397 | 20:18:50
bitcoin news today 4 فروردين 1397 | 20:12:52
invest bitcoin 4 فروردين 1397 | 19:10:56
bitcoin investments 4 فروردين 1397 | 18:35:38
bitcoin stock price 4 فروردين 1397 | 18:05:31
bitcoin price today 4 فروردين 1397 | 16:57:34
bitcoin trust 4 فروردين 1397 | 16:42:1
how to trade bitcoin 4 فروردين 1397 | 15:49:41
vegas slots casino online 4 فروردين 1397 | 14:55:52
bitcoin cost today 4 فروردين 1397 | 14:41:59
casino slots free games 4 فروردين 1397 | 13:56:1
hallmark online casino 4 فروردين 1397 | 12:47:58
bitcoin market price 4 فروردين 1397 | 12:44:52
hollywood casino 4 فروردين 1397 | 11:28:6
bitcoin futures trading 4 فروردين 1397 | 10:12:48
free online casino 4 فروردين 1397 | 08:31:34
bitcoin stocks 4 فروردين 1397 | 07:59:1
gambling online 4 فروردين 1397 | 06:54:38
bitcoin current price 4 فروردين 1397 | 06:51:27
what is bitcoin currency 4 فروردين 1397 | 05:58:36
seneca niagara casino 4 فروردين 1397 | 05:10:3
online casino real money free 4 فروردين 1397 | 04:29:23
bitcoin investments 4 فروردين 1397 | 03:47:8
bitcoin todays price 4 فروردين 1397 | 03:07:41
firekeepers casino 4 فروردين 1397 | 03:01:24
buying bitcoin 4 فروردين 1397 | 02:46:16
bitcoin fund 4 فروردين 1397 | 01:59:48
what exactly is bitcoin 4 فروردين 1397 | 01:55:7
double down casino 4 فروردين 1397 | 01:37:21
casino games slots free heart of vegas 4 فروردين 1397 | 00:05:56
bitcoin real time price 3 فروردين 1397 | 23:53:56
today bitcoin price 3 فروردين 1397 | 22:42:22
bitcoin trading price 3 فروردين 1397 | 22:39:24
doubledown casino facebook 3 فروردين 1397 | 22:21:9
how to buy bitcoin stock 3 فروردين 1397 | 21:51:42
bitcoin investment trust gbtc 3 فروردين 1397 | 21:31:57
how to invest in bitcoin for dummies 3 فروردين 1397 | 21:00:49
best casino slots bingo poker on facebook 3 فروردين 1397 | 20:49:28
how does bitcoin work 3 فروردين 1397 | 20:08:13
online gambling casino 3 فروردين 1397 | 19:42:51
online gambling sites 3 فروردين 1397 | 18:32:37
resorts online casino 3 فروردين 1397 | 17:18:8
online casino bonus 3 فروردين 1397 | 15:56:51
should i invest in bitcoin 3 فروردين 1397 | 15:21:51
foxwoods online casino 3 فروردين 1397 | 14:28:0
price of bitcoin today 3 فروردين 1397 | 14:22:2
how to invest in bitcoin stock 3 فروردين 1397 | 13:27:37
bitcoin trader 3 فروردين 1397 | 13:03:59
how to buy bitcoin 3 فروردين 1397 | 11:58:29
bitcoin conversion 3 فروردين 1397 | 11:44:42
bitcoin investing 3 فروردين 1397 | 10:38:20
trading bitcoin 3 فروردين 1397 | 09:42:45
bitcoin todays price 3 فروردين 1397 | 09:38:37
what is bitcoin trading at today 3 فروردين 1397 | 09:11:9
investing in bitcoin 3 فروردين 1397 | 08:47:40
how do you invest in bitcoin 3 فروردين 1397 | 08:28:16
invest in bitcoin stock 3 فروردين 1397 | 08:01:8
bitcoin stock price today 3 فروردين 1397 | 07:46:1
bitcoin investment calculator 3 فروردين 1397 | 06:44:28
bitcoin investment trust 3 فروردين 1397 | 06:22:9
investing bitcoin 3 فروردين 1397 | 06:07:28
is bitcoin a good investment 2017 3 فروردين 1397 | 05:34:11
best way to invest in bitcoin 3 فروردين 1397 | 05:12:21
live bitcoin trading 3 فروردين 1397 | 04:56:30
bitcoin penny stocks 3 فروردين 1397 | 04:42:27
rivers casino 3 فروردين 1397 | 03:50:42
is bitcoin a good investment 3 فروردين 1397 | 03:46:58
how do i buy bitcoin stock 3 فروردين 1397 | 02:47:11
how to trade bitcoin online 3 فروردين 1397 | 02:44:50
bitcointrade 3 فروردين 1397 | 02:04:2
bit coin investment 3 فروردين 1397 | 01:42:6
where to trade bitcoin 3 فروردين 1397 | 01:04:45
how do i invest in bitcoin 3 فروردين 1397 | 00:28:39
how do i invest in bitcoin 2 فروردين 1397 | 23:23:23
free casino slots no download no registration 2 فروردين 1397 | 21:19:1
bitcoin investment trust gbtc 2 فروردين 1397 | 20:13:26
todays bitcoin value 2 فروردين 1397 | 17:04:18
pala casino online nj 2 فروردين 1397 | 14:21:28
pechanga casino 2 فروردين 1397 | 12:41:56
cafe casino online 2 فروردين 1397 | 10:46:12
bitcoin fund 2 فروردين 1397 | 07:15:11
high five casino slots 2 فروردين 1397 | 07:05:26
paradise casino 2 فروردين 1397 | 04:59:11
buying bitcoin 2 فروردين 1397 | 04:11:45
online casino slots no download 1 فروردين 1397 | 23:54:19
the next bitcoin investment 1 فروردين 1397 | 23:48:7
san manuel casino 1 فروردين 1397 | 22:54:25
vegas world casino slots 1 فروردين 1397 | 21:53:22
casinos in iowa 1 فروردين 1397 | 20:18:26
free online slots 1 فروردين 1397 | 20:12:28
bitcoin penny stocks 1 فروردين 1397 | 19:51:23
gold fish casino slots 1 فروردين 1397 | 18:51:52
buy bitcoin 1 فروردين 1397 | 18:26:13
winstar world casino 1 فروردين 1397 | 18:10:51
online casinos real money usa 1 فروردين 1397 | 16:14:2
free games for casino slots atari jackpots 1 فروردين 1397 | 14:06:26
free games for casino slots hollywood 1 فروردين 1397 | 12:10:33
online casino real money 1 فروردين 1397 | 10:15:37
how to invest in bitcoin stock 1 فروردين 1397 | 10:08:56
free casino games slots no download 1 فروردين 1397 | 08:12:28
free casino games no download 1 فروردين 1397 | 05:54:42
best way to invest in bitcoin 1 فروردين 1397 | 04:31:2
trading bitcoin 29 اسفند 1396 | 23:29:30
should i invest in bitcoin 29 اسفند 1396 | 19:30:45
investing in bitcoin 29 اسفند 1396 | 15:59:13
virgin online casino 28 اسفند 1396 | 19:03:59
online casino games free 28 اسفند 1396 | 03:13:56
Walkthrough for whakawai part 1 27 اسفند 1396 | 23:28:56
Omnivorous marsupial 27 اسفند 1396 | 08:16:5
aaa insurance auto quote 26 اسفند 1396 | 02:46:48
Cordless home phones for sale 21 اسفند 1396 | 16:48:47
Spot shot r a litschert wiki 21 اسفند 1396 | 14:03:59
pbs kids thomas and friends games 21 اسفند 1396 | 14:02:2
rocket man chords piano 21 اسفند 1396 | 11:06:6
Aching in left arm and stabbing in heart 21 اسفند 1396 | 11:06:3
voluptuous personals 21 اسفند 1396 | 07:53:7
shepherds pie cheesecake factory recipe 21 اسفند 1396 | 07:52:58
Hampton bay chair slings 21 اسفند 1396 | 05:04:55
funny duet acting scripts 21 اسفند 1396 | 04:17:25
Birthday cakes for facebook for the wall ascii 21 اسفند 1396 | 02:25:42
japanese albany 20 اسفند 1396 | 23:38:52
Autograph bingo 20 اسفند 1396 | 20:32:14
Agricultural products of spain 20 اسفند 1396 | 17:26:37
latin american masks 20 اسفند 1396 | 16:24:2
Secret signs he is into you 20 اسفند 1396 | 14:21:30
Rhythm bingo cards printablehythm bingov 20 اسفند 1396 | 13:46:28
Funny quotes about moving on tagalog 20 اسفند 1396 | 11:10:26
weatherby vanguard vgl 20 اسفند 1396 | 11:07:35
funny two person skit 20 اسفند 1396 | 08:20:15
cw mccall wiki 20 اسفند 1396 | 07:42:43
vegan restaurants rochester ny 20 اسفند 1396 | 05:10:33
sears hsbc credit card login 19 اسفند 1396 | 20:32:49
I want to help you 19 اسفند 1396 | 18:58:20
Do you want something new? Look at this site. Only here the choice of girls for every taste and completely free! They are obedient slaves, they will do everything you say!
http://vik.shortcm.li/trust#16
Dominoes game 19 اسفند 1396 | 09:28:8
Signature for phones about being single 19 اسفند 1396 | 06:51:21
Horror movie themed slot games 19 اسفند 1396 | 04:15:12
janice mirikitani poems 19 اسفند 1396 | 01:34:2
Para que sirve el doxycycline 18 اسفند 1396 | 22:38:42
albertsons online shopping 18 اسفند 1396 | 19:10:18
marine veterinarian salary 18 اسفند 1396 | 16:22:57
trombone minor scales 18 اسفند 1396 | 13:39:39
Letras para blackberry menssejer 18 اسفند 1396 | 10:59:51
Seagull under cabinet light 18 اسفند 1396 | 08:06:36
object relative clause 18 اسفند 1396 | 04:58:6
Winnebago vectra rv 18 اسفند 1396 | 00:08:27
Toilet emoticon 17 اسفند 1396 | 20:55:37
skull vodka wiki 17 اسفند 1396 | 14:48:38
How does ivf work 17 اسفند 1396 | 12:09:45
Jim and nick bbq 17 اسفند 1396 | 09:42:6
desktop wallpaper of lord krishna 17 اسفند 1396 | 07:06:7
Obituaries formats 17 اسفند 1396 | 02:28:52
used zero gravity chair 16 اسفند 1396 | 21:12:27
18th day on clomid, no ovualtion yet 15 اسفند 1396 | 21:43:32
mcnosc owa 13 اسفند 1396 | 17:27:49
teacher digital playground 13 اسفند 1396 | 09:43:32
input output tables 4th grade 13 اسفند 1396 | 07:24:49
shuttle discovery wiki 13 اسفند 1396 | 04:47:4
ugly girls tgp 12 اسفند 1396 | 23:40:53
Free printable bible memory certificates 12 اسفند 1396 | 21:51:54
Cerita ibu ngentot sama anak 12 اسفند 1396 | 18:03:2
Instructions to make a small wind instrument 12 اسفند 1396 | 16:01:20
town journal allendale 12 اسفند 1396 | 13:55:53
One man one jar original 12 اسفند 1396 | 11:37:41
teamworks warwick ri 12 اسفند 1396 | 09:05:59
Cs5.1 serial number adobe mac 12 اسفند 1396 | 03:59:30
Abg main pantat ak kandung 11 اسفند 1396 | 13:38:15
gap perfect boot jeans 11 اسفند 1396 | 12:18:10


Foto kartun making love 11 اسفند 1396 | 09:43:51


comerica bank login 11 اسفند 1396 | 06:56:54


pfaltzgraff sphere collection 11 اسفند 1396 | 02:07:39
Lehigh university stabler arena 10 اسفند 1396 | 23:49:58
angel blade returns streaming 10 اسفند 1396 | 22:41:4


Wireless signal booster for laptop 10 اسفند 1396 | 21:25:5
Funny homecoming queen slogan 10 اسفند 1396 | 18:49:54
Timothy mowryimothy mo 10 اسفند 1396 | 13:27:55
Ragnarok character simultor 10 اسفند 1396 | 10:44:25
harvard gpa calculator 10 اسفند 1396 | 04:22:59
Conversation starters with boyfriend cute 10 اسفند 1396 | 01:10:25
Dividers for websites design 9 اسفند 1396 | 18:24:49
generic capoten fedex overnight capoten buy online 9 اسفند 1396 | 17:16:43
[url=http://canadian-store-24h.com/site/search?acc=7486&q=capoten][b]CLICK HERE TO [color=red]BUY capoten ONLINE[/color] RIGHT NOW!!![/b][/url]


[url=http://canadian-store-24h.com/site/search?acc=7486&q=capoten][img]http://i.imgur.com/AOg6qvQ.gif[/img][/url]
[b]
» Really Amazing prices «
» NO PRESCRIPTION REQUIRED! «
» Top Quality Medications! «
» Discount & Bonuses «
» Fast and Discreet Shipping Worldwide «
» 24/7 Customer Support. Free Consultation «
[/b]
[url=http://canadian-store-24h.com/site/search?acc=7486&q=capoten][img]http://i.imgur.com/OSKknz5.gif[/img][/url]


Try Also:
wikipedia buy capoten online
capoten buy
capoten cost
generic capoten fedex overnight
[url=http://mcaneary.com/capoten-buy]capoten buy[/url]
[url=http://admin.eerstehulpduo.nl/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
generic capoten fedex overnight
wikipedia purchase capoten
capoten buy
buy generic capoten
[url=http://gruenberg.bplaced.net/gruenberg/buy-generic-capoten]buy generic capoten[/url]
[url=http://aktacleaning.ie/new/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wikipedia-buy-capoten-online]wikipedia buy capoten online[/url]
buy capoten
buy generic capoten
how does work buy capoten
generic capoten fedex overnight
[url=http://aktacleaning.ie/new/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wikipedia-purchase-capoten]wikipedia purchase capoten[/url]
[url=http://nawbank.com.br/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
capoten buy
buy capoten
buy generic capoten
wikipedia buy capoten online
how does work buy capoten
[url=http://gruenberg.bplaced.net/gruenberg/capoten-cost]capoten cost[/url]
[url=http://paulmcaneary.com/shop/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
generic capoten fedex overnight
wikipedia purchase capoten
capoten cost
buy generic capoten
how does work buy capoten
[url=http://magicvalleyoutreach.com/shop/wikipedia-buy-capoten-online]wikipedia buy capoten online[/url]
[url=http://www.fulllifefamilychurch.com/flfcwp/capoten-buy]capoten buy[/url]
capoten cost
buy generic capoten
capoten over the counter
[url=http://gruenberg.bplaced.net/gruenberg/capoten-over-the-counter]capoten over the counter[/url]
[url=http://nsprd.com/shop/generic-capoten-fedex-overnight.php]generic capoten fedex overnight[/url]
buy capoten
capoten buy online
capoten cost
wikipedia purchase capoten
buy generic capoten
[url=http://magicvalleyoutreach.com/shop/buy-generic-capoten]buy generic capoten[/url]
[url=http://stawfer.com.br/capoten-over-the-counter]capoten over the counter[/url]
wikipedia buy capoten online
capoten buy
wikipedia purchase capoten
[url=http://admin.eerstehulpduo.nl/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
[url=http://gruenberg.bplaced.net/gruenberg/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
wikipedia purchase capoten
generic capoten fedex overnight
how does work buy capoten
capoten cost
[url=http://www.cacaodivine.com/cdwp/buy-generic-capoten]buy generic capoten[/url]
[url=http://handsometater.com/shop/generic-capoten-fedex-overnight]generic capoten fedex overnight[/url]
wikipedia buy capoten online
how does work buy capoten
buy capoten
capoten cost
[url=http://globaw.com.br/capoten-cost]capoten cost[/url]
[url=http://abodeplus.co.uk/how-does-work-buy-capoten]how does work buy capoten[/url]
wikipedia buy capoten online
capoten over the counter
capoten cost
capoten buy


[url=http://www.energynet.net/smart-alarm-for-your-home/#comment-70332]surlid roxithromycin buy online[/url]
[url=http://forgetmenotdollrepair.com/product/mignonette-velvet-stole-silk-apron-and-red-flannel-cape/#comment-1990]buy vpxl express herbals vpxl canadian pharmacy[/url]
[url=http://www.rdpsoft.com/blog/remote-desktop-services/love-pouring-in-for-remote-desktop-commander/#comment-636]how old do you have to be to buy benadryl uk benadryl cough syrup cost india[/url]
[url=https://upgradedelete.forums.net/thread/16/werer]cheap tinidazole where to buy tinidazole[/url]
[url=http://romanialapas.ro/povestea-miresei-fara-cap-din-arges/#comment-170683]buy differin adapalene gel differin adapalene gel 0.3 buy[/url]
[url=http://www.fonosp.org.br/2008/12/08/acompanhe-nosso-forum/#comment-624802]buy zanprol 10mg tablets omeprazole[/url]
[url=http://dubky.com.ua/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b0/comment-page-3/#comment-50624]uk cheap digitek italy buy digitek[/url]
[url=https://maydayroi.com/doc-truyen-doremon-ngan-chap-390-banh-ran-khong-lo/#comment-4]buy mentat ds syrup[/url]
[url=https://www.temantekno.com/2017/12/14/xl-axiata-akan-buat-flash-sale-di-myxl-demi-tingkatkan-pengguna/#comment-378]chloroquine phosphate low cost chloroquine phosphate cost anti[/url]
[url=http://kanonbadsha.com/2018/02/20/%e0%a6%ab%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%82%e0%a6%95-%e0%a6%a6/#comment-116]sucralfate carafate over the counter over the counter substitute for carafate[/url]
Tema 6.0 para 8520 via ota 9 اسفند 1396 | 11:42:9
carla gugino fansite 9 اسفند 1396 | 09:02:34
pacific biosciences wiki 9 اسفند 1396 | 06:01:39
lost dr.linus 9 اسفند 1396 | 02:28:23
easycap windows xp driver 8 اسفند 1396 | 23:17:15
Sagittarius woman libra man match 8 اسفند 1396 | 17:52:35
vigania 8 اسفند 1396 | 13:50:13
snorg tees wiki 8 اسفند 1396 | 11:17:25
www.utube8 8 اسفند 1396 | 08:31:33
mybb awards plugin 8 اسفند 1396 | 05:36:46
Online strip poker with real people 8 اسفند 1396 | 01:33:57
hot girls bbm pin 7 اسفند 1396 | 22:03:57
guest test title 7 اسفند 1396 | 22:03:41

http://temresults2018.com/ simple
lenova g550 drivers 7 اسفند 1396 | 17:14:29
Wetting my pants drunk 7 اسفند 1396 | 13:46:2


Facebook private albums 7 اسفند 1396 | 12:48:50


wpa2 key generator 7 اسفند 1396 | 12:19:47


preschool words that start with k 7 اسفند 1396 | 11:59:2
vampire hentai videos 7 اسفند 1396 | 11:51:0


letter m sewing pattern 7 اسفند 1396 | 11:19:43


vintage silvertones 7 اسفند 1396 | 10:48:50


pramipexole price 7 اسفند 1396 | 10:16:48


Mp3 download miley cyrus 7 اسفند 1396 | 09:43:0


did paramore break up 7 اسفند 1396 | 09:29:4
Describe the type of career opportunity you are seeking 7 اسفند 1396 | 09:10:29


Reception invition format 7 اسفند 1396 | 08:05:47


Astrology virgo woman and cancerian man 7 اسفند 1396 | 07:33:13


Digital motion control 7 اسفند 1396 | 07:00:40
Chris evans full frontal nude photos 7 اسفند 1396 | 06:59:10


prediksi 4d 7 اسفند 1396 | 06:25:10


www.nedbank.co.za internet banking 7 اسفند 1396 | 05:15:37


Napa oil filter 1243 7 اسفند 1396 | 04:28:46
isokern uk 7 اسفند 1396 | 04:04:50


free boxer shorts pattern 7 اسفند 1396 | 03:28:51


egl eagle global logistics 7 اسفند 1396 | 02:53:13


what rhymes with home 7 اسفند 1396 | 02:15:3


Blue heeler pups for sale in northern arizona 7 اسفند 1396 | 01:53:27
Search inmate tdcj 6 اسفند 1396 | 23:02:55
oyster mushroom coffee grounds 6 اسفند 1396 | 17:27:49
campsite flooded northern wi 6 اسفند 1396 | 12:04:31
Avatar games 6 اسفند 1396 | 09:35:1
Smal business cash advance scams 6 اسفند 1396 | 06:54:40
Ave maria by franz schubert 6 اسفند 1396 | 04:02:49
Hetalia character cd 6 6 اسفند 1396 | 00:47:59
the new blackberry storm 2 5 اسفند 1396 | 21:38:22
prison break rapidshare 5 اسفند 1396 | 18:25:46
Rv lots in fl 5 اسفند 1396 | 13:06:26
airbus a332 jet seating chart 5 اسفند 1396 | 10:43:58
entourage season 7 sidereel 5 اسفند 1396 | 08:15:37
Kendall schmidt cell phone number 5 اسفند 1396 | 03:09:49
Find people with social security number 5 اسفند 1396 | 00:14:23
Puzzle games addicting games 4 اسفند 1396 | 15:31:47
revista shqiptare game over 4 اسفند 1396 | 12:14:44
mchenry hurricanes 4 اسفند 1396 | 09:39:52
Seattle traffic times 4 اسفند 1396 | 07:09:40
Keflex 4 اسفند 1396 | 04:35:39
How long to take for you to fall pregnant using clomid 4 اسفند 1396 | 01:52:37
rip her up trailers 3 اسفند 1396 | 22:52:10
Scatter plot maker 3 اسفند 1396 | 12:44:2
thickbox demo 3 اسفند 1396 | 10:05:45
toon hentai gallery 3 اسفند 1396 | 07:21:26
saskia howard clarke measurements 3 اسفند 1396 | 04:23:49
hon bots 3 اسفند 1396 | 01:21:40
ensenando calson 2 اسفند 1396 | 22:18:52
How do you know if a cancer man likes you 2 اسفند 1396 | 14:59:19
backlink generator software free 2 اسفند 1396 | 12:18:19
Face shape personality 1 اسفند 1396 | 11:48:47
asian flour 1 اسفند 1396 | 09:42:45
arnold schwarzenegger real height 1 اسفند 1396 | 07:28:54
Sample letters requesting money for a family reunion 1 اسفند 1396 | 05:05:16
celebrities in music videos 1 اسفند 1396 | 02:37:33
Comedy movies 2009 1 اسفند 1396 | 00:08:1
Breann mcgregor college 30 بهمن 1396 | 21:39:10
Full tilt certificate 30 بهمن 1396 | 19:15:53
Official 3 guys one hammer video 30 بهمن 1396 | 15:59:11
football plays wiki 30 بهمن 1396 | 13:03:36
What does a blue heeler lab and dashund mix do look like 30 بهمن 1396 | 09:23:49
promotion counseling examples 30 بهمن 1396 | 05:37:58
big name necklaces 29 بهمن 1396 | 23:32:10
گلی 4 ارديبهشت 1395 | 15:36:20
سلام. سنگ قبر سهراب گویا بارها در این چند سال عوض شده...
من عید امسال سر زدم و سنگ قبرش یه سنگ کرم رنگ بود که روش این شعر سهراب حک شده بود:
به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من
و دو طرفش هم همین شعر به انگلیسی و عربی نوشته شده بود.
البته من تعجب کردم که چرا عکس سهراب روی سنگ نبود...
مصطفی میرچولی 13 اسفند 1394 | 19:32:55
سلام و خسته نباشید به مدیر سایت ؛ عوض کردن سنگ قبر سهراب نشانه گستاخی و آشنا نبودن کسانی که دستور این کار را با تمام گستاخی داده‌اند با فرهنگ وهنر است . آرزوی من بازگشت سنگ قبر سهراب عزیز به همون حالت قبله
عادل فنائی 4 مرداد 1394 | 13:42:18
سلام . خدا روح سهراب را قرین رحمت ابدی خود کند . کم نسیتند طرفداران سهراب در ایران و صد البته در جهان . منم یکی از آن همه خیل . . .
فقط خواستم بدین وسیله از زحمات مدیر سایت سهراب سپهر قدردانی کرده باشم .
« سپاس بی نهایت »
کارگران 17 فروردين 1394 | 14:51:1
اصن دوس داشتیم خوبه
سهراب سپهری 17 فروردين 1394 | 14:49:31
متاسفم
فرشید پیمان 12 مرداد 1393 | 12:45:4
....و خدایی که همین نزدیکیست لای این شب بو ها پای ان کاج بلند روی اگاهی اب روی قانون گیام من مسلمانم .قبله ام یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور من وضو با تپش پنجره ها میگیرم در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف .سنگ از پشت نمازم پیداست.همه ذرات نمازم متبلور شده است.من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستهی سرو من نمازم را پی تکبیر الکرام علف میخوانم
فاطمه 5 مرداد 1393 | 12:21:11
عجب!!!
سهرابی 3 مرداد 1393 | 17:08:15

بگذار سر برقبر من تا که بشنوی

آهنگِ رفته دلی دردمند را

شاید که بیش از این نپسندی

آزارِ این رمیده سر در کمند را

بگذار سر به سینه قبر من تا بگویمت

اندوه چیست! عشق کدام ست! غم کجاست!

بگذار تا بگویمت این مرغ ِ خسته جان

عمری ست در هوای شهر کاشان ز آشیان جداست
تو اگر بازکنی پنجره را
من نشان خواهم داد
به تو زیبایی را.

نیما تنها 1 مرداد 1393 | 17:45:34
کاش سهرایب نمیمرد هرگز
رضا 7 فروردين 1393 | 14:42:2
سلام
پیامی گذاشته بودم درباره سهراب و اینکه دغدغه او سنگ نبود .!!!
نمایش ندادید.؟! واقعا متاسفم برای سهراب که چنین دوستداران و عاشقانی داره؟!!!
alana 18 بهمن 1392 | 20:54:31
سلام خوبین"؟من که خیلی خوبم من سهرااااب روخیلی دوستدارم هم به خاطر شهعرایی که میخونه وهم به خاطر خوب بودنش.
مسعودخادمی 11 بهمن 1392 | 22:11:41
سلام
اگرواقعادوستارسهراب هستیدبابرگزاری همایشی یادش گرامی بداریدبجزشماره موبایل روسنگ کاربدی نیست آرامگاه این اسطوره های قابل احترامباش تانسل های بدهماورابشناسند
... 19 آبان 1392 | 10:49:59
چه مردانی دیدم باورم نمی شه
نمی دانم چه بگویم ؟شیادانی در لباس روباه و گرگ . یعنی نام زیبایی می شود به جز این نام بر شما گذشت ؟سعیدثانی 13 آبان 1392 | 12:38:13
سلام
خداقوت
روزهاتان پرتقالی باد.........
ایرانی 16 مهر 1392 | 01:34:41
وای خیلیل دردناکه شعرو ادب دست یه عده بیل زن بیفته که از زندگی چیزیزجز پول پارو کردن نمیهمند .........................................والان زمانه دست اینا افتاده دیگه ....آه
فائزه 14 شهريور 1392 | 14:14:56
چقد برای خوردن یک سیب تنها ماندیم سهراااب
ساینر 11 شهريور 1392 | 20:16:42
من دلم سخت گرفته است
از این مهمان خانه ی مهمان کش
که روزش به شب می ماند . . . ..
قدرت راستی 21 مرداد 1392 | 14:23:43
سهراب این عارف برگ و اب و روشنایی ست که در باره اش می گوییم .
متاسفانه چیزی که در این کشور کم بهاست علم و دانش و ادبیات است
خیلی غم انگیزاست که مسئولین فرهنگ این کشور اینقدر بی همت و بی تفاوت باشند

irajlotfi 7 تير 1392 | 22:13:11
agha dastetun dard nakoneh.
rohet shad sohrab.
to molanaye zamane maee
ba shekli sadeh va pak
محمد نوروزی 31 خرداد 1392 | 16:09:42
فراموش نخواهی شد.......................
رسا 15 خرداد 1392 | 16:44:34
روحت شاد سهراب که افکار واشعارت در وجودمان در آمیخته ونمی روی از دلهایمان
"او نمرده است او زنده است هنوز
هرگز نمیرد آنکه دلش رنده شد زعشق"
sakineh taheri 30 ارديبهشت 1392 | 16:37:54
sohrab ayine sadegist na taialiye madiyat...
محمد 19 ارديبهشت 1392 | 16:37:26
کاش سهراب نمیرفت به این زودی ها
دل پر از صحبت آن شاعر کاشانی بود
محمد 19 ارديبهشت 1392 | 16:33:16
و این ترنم موزون حزن تا به ابد ادامه خواهد داشت
نعمت 28 فروردين 1392 | 01:20:45
نه تو میمانی و نه اندوه نه هیچ یک از مردم این آبادی.به حباب نگران لب یک رود قسم .وبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت.....
غصه هم میگذرد
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند
لحظه ها عریانند به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز.....
سینا 26 فروردين 1392 | 19:14:42
هر کجا هستم باشم
آسمان مال من است
پنجره ،فک ،هوا ، عشق ، زمین مال من است
چه اهمیت دارد
گاه اگر میرویند قارچ های غربت ...نمدونم در ایمورد چه باید نوشت ولی خیلی تاسف داره ...

مر بقال ازمن پرسید
جند من خربزه میخواهی
من از او پرسیدم
دل خوش سیری چند

الی 28 اسفند 1391 | 23:14:9
عالی بودمن باید برای بعدازعید یه تحقیق کامل ازسهراب ارائه بدم حتما از مطالب خوبت استفاده می کنم مممممممممممرررررررررررررسسسسسسسسسسسسیییییییییییی
سمانه 26 اسفند 1391 | 22:32:37
واقعا این نامردیه که روی سنگ قبرش نوشتن جایگاه ابدی . ولی اینطور نیست بلکه استاد سپهری با آثاری که از خودشون به جاگذاشتن توقلب همه ی مردم ایران جا دارن
مارال 19 اسفند 1391 | 15:04:1
من عاشقش هستم عاشقش عاشششششششششششششششششششششقققققققققققققققشششششششششششششششش.حیف که دیر متولد شدم
آیدا 9 دي 1391 | 23:52:36
دست ما درکف این رود به دنبال چه میگردد هیچ هیچ......
elahe 15 آذر 1391 | 18:27:30
sohrab aziz hamishe mandanist che sange ghabreshoon sefid bashe va che siyah.mohem ine ke bozorgie roohesho dark konim .behtarin lahezate man zamanist ke hamrah ba ashare sohrab be fazaie ke dar oun boode safar mikonam va arezo daram yek rooz narmo aheste be sare khakesh beram.............
فرزانه 23 آبان 1391 | 12:37:9
پشت سر نیست فضایی زنده،
پشت سر مرغ نمی‌خواند.
پشت سر باد نمی‌آید.
پشت سر پنجره ی سبز صنوبر بسته است.
پشت سر روی همه فرفره‌ها خاک نشسته است.
پشت سر خستگی تاریخ است.
پشت سر خاطره ی موج به ساحل، صدف سرد سکون می‌ریزد.
آسمان 10 مهر 1391 | 11:28:29
سلام اتفاقا خیلی کار خوبیه.. از حرفتون تعجب کردم.. اخه اینجوری حرمت خون خدابیامرز هم بیشتر نگه داشته میشه.. هرچند که اون الان یک روح پاک هستش و این مسائل واسش مهم نیست و در واقعا این تعویض سنگ هم برای تسکین دل خودمونه.. من که موافقم.. اتفاقا الان خیلی بهتر و قشنگتر شده
مسعود قربانی 9 مهر 1391 | 12:55:8
سهراب نیمی از وجود منه که تا ابد باهامه.با تمامه وجود عاشقشم و برای سرنوشت اتاق آبیش گریستم.
بلال شوهاني 16 شهريور 1391 | 22:51:23
سلام وخسته نباشيد .من بلال از اهواز .خيلي دوست دارم بيام سر قبر سهراب .خدا بيامورزتش
سارا امیدی 15 شهريور 1391 | 16:43:56
روی سنگ قبرم بنویسید مسافربودست........ نه تبلیغات
انسی 14 شهريور 1391 | 23:58:44
وای اب گل شد اما هیچ کس نفهمید
ایمان 12 شهريور 1391 | 13:15:59
با سلام احترام و تکریم شعرا بسیار مهمه اما همه باطنی بودن سهرابو میدونن این چیزا مهم نیست مهم اصل قضیه یعنی شعر سهرابه که موندنی شده و در قلب همه محفوظه بقیه ظاهره وبس
ملیحه 8 شهريور 1391 | 10:59:2
آب را گل کردند
هیچکس 20 مرداد 1391 | 13:06:23
در سرزمینی زیست می کنم که کوتوله هایش قدردان بزرگانش نیستند. تلی از خاک آن هم به منت، پیش کش شاعر آب و آینه می گردد. نسل فردا ما را نفرین خواهد نمود.
فرشته 14 مرداد 1391 | 11:20:50
دلم شکست . تو کجایی سهراب ؟ اب را گل کردند وچه با دل کردند ؟ گفته بودی قایقی خواهم ساخت . قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه اهل زمین دلگیرم....
هیچ 13 مرداد 1391 | 12:53:39
سلام
احساس مسئولیت شما قابل تقدیر است .
ولی تعجب میکنم شما سهراب رو بشناسی و اهل شعراش باشی ولی در مورد سنگ قبر ایشون و اینکه کسی (مسئول امامزاده) نیت خیر داشته و میخواسته به زعم خودش خدمتی به آن مرد کرده باشد اینجور فکر کنی . سهراب هیچوقت اهل ظاهر و رنگ و لعاب نبود بلکه اهل معنی و باطن بود حالا چه فرقی میکنه سنگ قبر سیاه باشه یا سفید مهم اینه که وقتی رفتیم سر مزارش بتونیم با دعا و فاتحه ای روح آن سفر کرده را شاد کنیم .
یاحق
محدثهـ 11 تير 1391 | 14:40:59
آه سهراب...
چه آسون خونهـ ابدی تو رو رنگ و نقش اضافه می دن
محمد 23 خرداد 1391 | 12:58:45
یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد
فاضل امینی 18 خرداد 1391 | 12:28:33
واقعا که جای تأسف داره که روی سر در خانه تنهایی انسانی با بزرگی و شکوه سهراب کسی شماره تماس خودش رو بنویسه.
من ایرانی نیستم ، ولی سهراب رو خیلی دوست دارم و همیشه فکر میکردم که در ایران از بزرگان شعر و ادب پارسی تقدیر به عمل میاد ، اما وقتی این تصویر رو دیدم ، فهمیدم که اینجا بین بزرگان شعر و ادب هم تفاوت قائل میشن.
سهراب از سعدی و حافظ و دیگر شعرای بزرگ چیزی کم نداره.
فقط میتونم بگم که متأسفم.
فاضل امینی 18 خرداد 1391 | 12:22:30
سلام.
بنده شناخت زیادی از مرحوم سهرب سپهری ندارم ، ولی ایشون و شعرهاشون رو خیلی دوست دارم.
امیدوارم که خدا با اولیا و بزرگان محشورشون کنه.
صادق مسلمیان 12 خرداد 1391 | 12:34:59
کجایی سهراب
اب را گل کردند......
یاسمین یوسفی 18 ارديبهشت 1391 | 01:50:2
باورم نمیشه
باعث تاسفه
راستش من خودم علاقه ی خاصی به اشعار سهراب دارم و خیلی از اشعاری که میگم در قالب اشعار سهراب هستند
من واقعا نمی دونم چی باید گفت فقط می تونم بگم دوست داشتم می تونستم کاری انجام بدم
عباس 7 ارديبهشت 1391 | 11:16:26
باورم نمیشه!
ولی میدونین چیه گناهش گردن ماست، تقصیر ماست !چرا؟ چون تا وقتی ما این جوری از سهراب همایت میکنیم، اوضاع همینه!! تازه یه زمزمه هایی هم هست که سنگ قبر سهراب بالای قبرش نیست! و چند متر اون طرف تر قرار دارد!!
من نمیدونم چی باید بگم ولی میدونم تنها کسانی که میتونن جلوی این کار ها رو بگیرن ما هستیم.
فاطمه سلمان زاده 30 فروردين 1391 | 23:59:39
با سلام
چند روز پیش استاد ادبیاتم گفت که اومدن و سنگ قبر سهراب رو خورد کردن اما من باورم نشد واسه همین اومدم دنبالش و سرچ کردم تو نت و متاسفانه... بیخیال. عظمت سهراب به روحش بود نه چیز دیگه ای ... روحش شاد و یادش همیشه تو دلاتون باشه
رشاد عقیلی 28 فروردين 1391 | 07:18:5
نباید این کارو میکردن
من از شاعرای جوان جزیره قشم هستم
که به سبک سهراب اشعار زیادی گفتم
میتونی به وبلاگم مراجعه کنی
تا ببینی چقدر به سبک سهراب شعر گفتم
Unknown 15 فروردين 1391 | 23:20:15
کعبه یک سنگ بهانست که ره گم نشود
امیر حسین زارع 15 فروردين 1391 | 22:28:26
خوبه لا اقل مدتیه که شماره و آدرس فروشنده سنگ قبر رو از روی سنگ بریدن و جدا کردن. شاید دوستان خیلی ها ندونن اما قبر سهراب چندین متر با سنگ قبرش فاصله داره. به خاطر بی برنامگی های مسئولین سنگ قبر جدا شده تا بتن ریزی صحن راحتتر انجام بگیره
sole 10 فروردين 1391 | 10:25:34
akhe !! chetouri toonestan hamchin kari bokonan
khode sohrab gofte bood ke in shere mabada tarak baradad roo sange qhabram hakkaki konid!!
nabayad hamchin kari mikardan !!
Roohesh shad
××× 8 فروردين 1391 | 13:57:19
خیلی دوست دارم بدونم اون کسی که شاهد این اتفاقا بود و این عکس هارو گرفت اسمش چیه و کیه اون کسی که این سعادت داره که هر سال آخرین روز کنار سهراب باشه
سحر 29 اسفند 1390 | 23:24:6
چی میشه گفت باعث خجالته لابد خیلی هم افتخار می کنن و انتظار تشکر دارن
حافظ 24 اسفند 1390 | 16:13:20
چقدر تنهاست...
الهام 9 اسفند 1390 | 14:43:15
آخه چرا اینجور شد؟ طفلکی سهراب که میگفت به سراغ من اگر می آیید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من...... دیگه با تنهاییش چی کار دارن؟؟؟؟؟ اینجوری ترک که هیچی خرد شد......
بخدا همه جورشو دیده بودیم... الان دارم مثل ابر بهار اشک میریزم چرا آنقد بی رحمی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
maede 30 بهمن 1390 | 17:25:4
خواب رویای فراموشی هاست!
خوابرا دریابم ؛
که در ان دولت خاموشی هاست.
من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می بینم؛
وندایی که به من می گوید:
"گرچه شب تاریک است
دل قوی دار؛
دل من؛ دردل شب؛
خواب پروانه شدن می بیند...
مهر در صبحدمان داس به دست
خرمن خواب مرا می چیند!
اسمانها ابی؛
پر مرغان صداقت ابی ست؛
- دیده در اینه ی صبح تورا می بیند
- از گریبان تو صبح صادق
- می گشاید پروبال
تو گل سرخ منی
تو گل یاسمنی!
تو چنان شبنم پاک سحری؟
- نه
از ان پاک تری.
تو بهاری؟
نه
بهاران از توست.
از تو میگیرد وام
هربهار این همه زیبایی را!
هوس باغ و بهارانم نیست
اب بهین باغ و بهارانم تو!
در سحر گاه سر از بالش خوابت بردار!
کاروان های فرومانده ی خواب رااز چشمت بیرون کن!
باز کن پنجره را!
تو اگر بازکنی پنجره را
من نشان خواهم داد
به تو زیبایی را.
آیدین 28 بهمن 1390 | 23:32:4
سهراب سهراب است, بخوانیمش, لمسش کنیم زنده در هر خط و کلام. از صاحب سایت خواهش میکنم تالار گفتگو درباره ی اشعارو افکار سهراب بگذارند تا روحش شاد بماند و افکار زیبایش زنده
زارع 28 بهمن 1390 | 00:01:54
من دوست استاد سنگتراش (آقاي عامري) هستم و البته بسيار علاقمند به سهراب
من تنها كاري كه توانستم در مورد سنگ قبر انجام دهم اين بود كه با توافق آقاي سنگتراش (كه خود هنرمند ميباشد ) خطاطي روي سنگ را به دوست ديگرم جناب آقاي لطيفي كه استاد خوشنويسي ميباشند واگذار كرده كه در مقايسه با سنگ قبلي (سنگ قبر دوم ، مستحضريد كه سنگ اول توسط استاد مافي دوست سهراب كه خوشنويس معاصر بودند ساخته شده بود كه متاسفانه از بين رفت )حداقل رسم الخط زيبايي داشته باشد.
ضمنا باور كنيد مقصر بابت تبليغ سنگتراش نيست. مقصر كسي است كه مديديت اين كار به عهده اوست.
ضمنا من اهل كاشان هستم و زياد به آرامگاه حضرت دوست سر ميزنم و نايب الزياره شما خواهم بود.
روشنک فرد 24 بهمن 1390 | 16:47:52
سهراب را باید در اشعارش حس کرد سنگ قبر بهانه است.
parastu 16 بهمن 1390 | 16:12:18
vaghan bara kasai k arzeshe hamchin ensan valaee ro nadide migiran motasefam
قاصدک سپید 12 دي 1390 | 15:26:55
در مورد سنگ قبر زیاد ناراحت نشید
مهم اینه که سهراب یادش زنده هست
و اشعار فوق العاده زیباش رو خیلی ها میخونن و روحشون رشد میکنه

اشعار سهراب سپهری، یکی از بهترین هدیه های خداوند بود برای من
:)
ونوس 30 آذر 1390 | 13:59:12
من از سهراب خیلی فاصله دارم و فقط 1 بار تونستم به ارامگاهش برم ولی از دیدن آرامگاهش خیلی ناراحت شدم چون یک چنین آرامگاهی در خور این هنرمند بزرگ نیست. جالب اینجاست که تابلوهای نقاشیشو با قیمت های خیلی بالا می فروشن ولی معلوم نیست با پولش چیکار میکنن. کاش می دونستیم......
میترا مسروری 11 آذر 1390 | 22:24:2
ممنون از عکسها - منم واقعا دلم گرفت وقتی دیدم آن سنگ ساده و بی آلایش را که بزرگی سهراب را با همه حقارتش نشان میداد برداشته اند و یک سنگ مثل همانهایی که بر مزار آدمهای معمولی هست گذاشته اند - آخرسهراب که معمولی نبود او از جایی دیگر و از ماورا بود- روحش شاد
رزوحشئ 13 مهر 1390 | 07:53:33
وقتئ تنهام شعرهائ سهراب مثل قرص ارام بخشه چون وقتئ شعراشومیخونم غمهائ اون توشعراش یادم میادوغمائ خودموفراموش میکنم
Unknown 13 مهر 1390 | 07:47:32
طلوع سهراب بااولین شعرش بودوغروبش بااخرین شعرش کاش من هم مانند سهراب جرات گفتن شعرهایم راداشتم
رزوحشئ 13 مهر 1390 | 07:39:20
تاشقایق هست زندگئ بایدکرد من رزوحشئ هستم من تازه این سایت رودیدم چون واقعاعاشق شعرهائ استادسپهرئ هستم پاینده باشید
... 7 مهر 1390 | 00:19:46
سلام . میخوام تشکر کنم بابت این محیط... .و خسته نباشید بگم.من تازه با اینجا اشنا شدم و واقعا خوشحال شدم وقتی صفحه به صفحه ی اینجا رو دیدم خستگی از تنم در رفت. من عاشق سهرابم.اون یه پدیده بود که دیگه مثلش به وجود نمیاد.هر کسی که هستید ازتون ممنونم.من وقتی دلم میگیره فقط با شعرای سهراب اروم میشم........... .
پانتئون 22 شهريور 1390 | 11:32:8
سلام.واقعا عالی بود.
دوست 12 شهريور 1390 | 00:01:31
سلام. همه خانواده سهراب خبر داشتند، شما هم ناراحت نباش الان با پول میشه اشعار سهرابو به اسم خودت چاپ کنی...................
قیزیل گول. 5 شهريور 1390 | 14:16:7
بر سر تربت حافظ گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد شد.
حمید 24 مرداد 1390 | 22:44:56
حیف سهراب که گیر این جماعت افتاد چه قبل از سفر چه بعد از سفر.
تورج توانا 13 مرداد 1390 | 10:54:29
کاش می توانستیم از پوسته ی حقیر ی که در آن غلت می زنیم، نیم نگاهی به موقعیتی که در آن هستیم، بیندازیم. این جا متعلق به سهراب است و سنگ مزار او. حرمت را نگه دارید. عقده های شخصی و فحاشی های ادبی! را بگذارید برای جای دگر. اگر حرف درست و حسابی یرای گفتن ندارید، سکوت کنید. انگار فراموش کرده اید که همه چیز از تفییر سنگ قبر سهراب شروع شد.
گویا باور ندارید که هنوز هم باید دور چنان محوری بگردیم و تبادل نظر نکنیم. به من بگویید بعد از این همه لفاظی ها، به کجا رسیده ایم؟ کجای ادامه ی داستان هستیم؟ به کدام سو می رویم؟ اصلن این آماده گی را داریم که به حرف یک دیگر گوش کنیم؟ قادریم با هم صادق و یکرنگ باشیم؟ چیزی از "ما" می فهمیم؟ می توانیم درک کنیم که معنایش -هرچه هست- در عمل ما متبلور مشود و نه در ادعاهای بی پشتوانه مان؟
Unknown 4 مرداد 1390 | 08:52:18
با سلام و ادب
به گمانم خانۀ دوست نه اینجاست.
بهشت پذیرای سهراب خواهد بود.
اگه ما قدر بزرگای خودمونو بدونیم ، عرف شکنی میشه. نباید زیاد رنجید . سهراب هم مثل تمام ایرانی هایی که نام این سرزمینو زنده نگه داشتن، تو کشورش غریبه.
الهام 2 مرداد 1390 | 17:13:30
من رفتم پیش سهراب.دلم گرفت.خیلی تنها بود.هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز تو شهر سهراب باشم.اونم چند ماه
ناردانه 19 تير 1390 | 11:25:24
واقعا نمی دونم چی بگم ... از کی صمیمیت دشمن شکیل بودن و... شده. خود سهراب که از صمیمیت پر بود حداقل می گذاشتند ما بر سنگ صمیمی اش اشک بریزیم...
ستاره شعبانی 16 تير 1390 | 18:48:58
lخیلی ممنون واقعا شعرهای سهراب یه حال و های دیگه ای داره.از بابت تعویض سنگ قبرشم خوشحالم.
مجيد 27 خرداد 1390 | 01:37:21
با سلام راستش چي بگم؟!!!!!!!!
يه جايي خوندم كه در زمان تدفين سهراب خيلي با دفن ايشان در اين مكان مخالفت شده!!!!!!!!!!!!!
حالا هم تا خرابش نكنند دست بردار نيستند
kamali arya 26 خرداد 1390 | 16:23:58
besyar jaleb bod ,omid varem nasle jadid iran kheyli bishter ba arzesh hayi mesle sohrab ashnayi peyda koned ,ba teshekor e feravan
علیرضا 25 خرداد 1390 | 23:19:23
باز هم تنهایی
یاد من باشد تنها هستم,ماه بالای سر تنهاییست...
ق.ا 12 خرداد 1390 | 11:20:20
با سلام
نمیدونم چرا خانواده های اینچنین انسانهارو قدردان نیستن"پس بهتر ه که خانوادش باخبر نشن..."
روحش شاد
نازنین هدایت نژاد.. 11 خرداد 1390 | 14:30:41
دلم گرفت ای هم نفس...
پرم شکست تو این قفس
تو این غبار تو این سکوت..
چه بی صدا... نفس نفس......
سهراب گفته بود ک به سراغ من اگر میایید.. نرم و اهسته بیایید..
حالا این کجاش نرم و اهسته بود......

یکی ب من بگه چراااااااا؟؟؟؟؟؟؟
مرد باراني 8 خرداد 1390 | 19:43:59
متاسفانه هميشه ناله ميكند و نظر مدهید یکی هست دست به عمل بزند و تلاش کند که یک آرامگاه در خور مقام سهراب ایجاد کند
البته اینکه سهراب خود خواسته که در این بارگاه به خاک سپرده شود خود از اسرار این عارف بزرگ است
محمد ادیب 7 خرداد 1390 | 00:13:5
من یکی از طرفداران قدیمی و مشتاقه سهراب هستم . گاه گاهی به اردهال جایگاه ابدی سهراب قدم میگذارم . ولی افسوس که بعد از رفتنش به او بهایی که لایقه ایشان باشه رو بهش ارج ندادند . به ااین امید که با گذشت ایام و مشهود شدن چهره فاخر سهراب همه ایرانیان یک تابلو ، یک مجسمه و یک کتابه سهراب را پایه سفره هفت سین بگذارند .
عاطفه 4 خرداد 1390 | 13:48:35
نلرزیم پادر لجن نهیم/مرداب را به تپش دراییم/این هم نظر من از زبان سهراب عزیز است
Unknown 28 ارديبهشت 1390 | 23:52:37
وای خدای من چقد دلم گرفت من حتی نتو نستم قبل از اینکه اینکارو بکنن بیام دیدنت منو ببخش سهراب
سمانه 27 ارديبهشت 1390 | 00:18:53
چه قدر غمگین و ناراحت کننده
سمانه جعفریان 25 ارديبهشت 1390 | 16:46:8
kheli vebetoon bahal bud
ahsant
نگار آزمند 21 ارديبهشت 1390 | 15:23:22
من فقط می تونم بگم برای نسل آینده ایران متأسفم که با این تخریب فرهنگ پارسی و تمدن ایران باستان هیچ چیزی برای اثبات فرهنگ پارسی نخواهند داشت.
باید بگم با خوندن این متن و یا بهتره بگم این خبر مو به تنم سیخ شد و به یاد آن شعر سهراب افتادم که ؛
"به سراغ من اگر می آیید ، نرم و آهسته بیایید ، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من"
نه با بیل و کلنگ........
maryam z 20 ارديبهشت 1390 | 11:30:28
واقعا تاسف اوره .سهراب یه شخصیت منحصر به فرده.بابا ما برای ادمای معمولی وقتی میخوایم سنگ قبره شون رو عوض کنیم لااقل یکی دو نفر رومیاریم به خاطر احترام به اون و خونوادش ولی درباره سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آسمان 17 ارديبهشت 1390 | 23:53:6
عالی بود عالی
ناشناس 3 ارديبهشت 1390 | 18:26:31
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده به عشق
امیر حسام 5 فروردين 1390 | 16:31:42
روزی که داربست افتاد روی قبر سهراب من آنجا بودم و دیدم که چگونه از ترکهای چینی نازک بالاخره تنهائی‌ پرکشید ....ما شده بود.... بودی بود، بودا شده بود
... و‌ا شده بود، دل‌ چرکین نکنید اذن بود که ایجاد شده بود ..... من می‌خندیدم، کارگرها هم.
0 5 فروردين 1390 | 16:08:9
ghazieh be in soorat bood ke oomadeh boodan sahne emamzadeh ro tamir konan va chaharchoob dar mireh miofteh rooye sange ghabr va oono mishkooneh va aghayoon baraye jobrane in khesarat khodeshoon zahmat mikeshan, vali az oonjai ke mano shoma Sohrab ro mishenasim ladan va hich chizi nazire in etefaghi nist!
درویش 24 اسفند 1389 | 10:00:52
سهراب افتخار کاشان و همه ما ایرانیان است. شعر روی قبر سهراب تماما درس است همچون همه شعرهای سهراب
باران 17 اسفند 1389 | 10:23:7
برگشت به صفحه هات گذشته تا به
این لحظه دست نوشته هاتان
خبر از روح حریر سهراب می دهد عجب!!!!!!
حرمت این شاعر را نگه داشتید
شما تحصیلاتون در دانشگاه چمن گرفته اید ؟؟
چه احساسات پر شوری,حتما از دریا
هم وام گرفتید؟
چنان, در جای دیگر ,آتشین سخن گفته اید, احتمالا از خورشید هم وام گرفتید ؟؟
می بینم چقدر بوی علف می دهید!!!!!
احتمالا تن و بد نتان هم بر روی علف و
گیاه خوب غلتاندید ؟؟
احتمالا کفشاتون هم زیر بغل می گیرید تا بوی گنده عرق خودتان
را فراموش نکنید ?که هر شب باید
بروید
مواظب باشید قایق خود را خوب
نگاهی بکنید
که مبادا سوراخی ایجاد شده باشد
وقتی خواستید از تاریکی گذر کنید
ماه را حتما نگاهی بکنید که تنهاست
بعد از همه آنها هر روز نگاهی به دانه های دلتان کنید که فراموش نکنید
دارید تحصیل می کنید
بعد از تمام کردن تحصیل خوب
در خود فرو رویدحا لا ببین چقدر می ارزید
بعد از آن خوب تشخیص می دهید
قطاری که داره میره خر و گاو و گوساله نمی برد, آن روحی را با خود
می برد ,که هیچ گونه آ لودگی را
از زمین وام نگرفته
آن روحی را با خود می برد که دستش
به خون آدم بی گناهی آلوده نشده است
بعد از آن همه احساس خوب
آوایی می شنوی صدای خوش زندگی را می دهد که می گوید
خانه دوست همین چند قدمیست
چشم ها را باید بست و باید
جوری دیگر نگاه کرد نه آن چشم
هایی که به دیده کنند بد آلود
زندگی جبر, منطق, هندسه است
یاد بگیر زندگی یعنی..........
باران 15 اسفند 1389 | 21:57:49
کسانیکه از بیرون از ایران
مدعی هستند عاشق وطن هستند
بزرگترین خیانت را به مملکت خود کرده اند
البته روی سخن من به کسانی است
که خود می دانند چه بلایی به سر
مملکت خود آورده اند
این مردم هستنند که باید هشیار باشند و سر نوشت خود را به دست
آدمهایی که بی لیاقت و بی کفایت
هستند نسپارنند
حالا من سُوال دارم چرا برای آنچیز هایی که ساخته اند و به قول خودشان واقعیی هستند اجازه
نمی دهند من روبرو بشوم
هر روز یک بامبل در می آورند
حالا هم نشستند نقشه قتل مرا کشیده اند اگر اینها ریگی
توی کفش هاشون نباشد
این همه بازی در نمی آورنند

باد می دود و چیز ی در من کنده می شود
باد می دود طوفانی می شود و برگی
از صفحه ذهنم کنده می شود
باد می دود و طوفانی سهمگینی می شود و روحی در من کنده می شود
باد می دود و گردبادی می شود تمام
آرزوهایم کنده می شود
باد می دود بدو ن آنکه تواقفی کند
تمام احسام زحمی می شود
باد می دود خانه ام ویران می شود
باد می دود ....................
چیز ی که در نهایت باقی می گذارد
کینه و دشمنی و نفرت
اگر عاشق بود تمام دوستی ها را تبدیل به دشمنی نمی کرد
هما زارع 14 اسفند 1389 | 15:32:15
سهراب گفت به سراغ من اگر می ایید نرم و اهسته بیایید که مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من اما انگار ققدم های ان لودر کوچک چینی نازک تنهاییش را از جا کند.....متاسفم
باران 14 اسفند 1389 | 03:23:9
تا به حال دیده اید گرگ ها چطور
در تاریکی پاورچین, پاورچین
قدم ور می دارند؟
اولا بگو چند نفر بودید؟ تا حال به کسی گفتی چند نفر بودید اگر
نگوفتید من بگم چطور مثل گرگها به دنبال من می آمدید
زیر ستاره های شهر همه شاهد بودنند واقعا شرم آور همه را ببازی گرفتی جالب اینکه آن کسانیکه شاهد بودنند سکوت می کنند
من باید آدمش را اولا بشناسم
تا بخوام تنهاییم را با کسی تقسیم
کنم اگر کسی باشه به چرندی های
تو گوش کنند من نیسم
من خیلی رفتارهای زشت شما را می بینم و خسته شودم از اینکه
ملا حظه می کنم از خودم هم دیگه خسته شودم از اینکه با امثال مثل شما خیلی سعی می کنم با ملایمت رفتار کنم خسته شودم
حقیقت را اگر کسی بخواد بداند
نباید خودش به تنها یی ببرد و بدوزد
فکر می کردی خر هستم هر کاری کنی و صدام در گلوم خفه بشه
شرم آور بجای اینکه سنگی را از سنگ ورداری بدتر بر روی مشکلات اضافه می کنی
مرضیه فیض اله زاده 10 اسفند 1389 | 17:17:56
وقتی احساس کنی دیگه نیستی
دیگه کسایی یا چیزهایی که دوستشون داری نمیبینی
همه چیز برات بی اهمیت میشه
سهراب نگاهش به زندگی همیشه اینجوری بود
خیلی خوب از شعراش میشه اینو متوجه شد.
پس غصه نخورید
برای سهراب این اهمیت نداره چون روح بلند سهراب روی زمین نیست بلکه تو آسمون هاست.
باران 10 اسفند 1389 | 06:19:49
کاش بجای اینکه دیگران را ببازی بگیری یا اینکه دچاره توهم کننید
واقعیت را گفت
من حاضرم هر آنچه تو درست کردی
یا مدعی هستی که واقعیاً
پشت یک میز با کسانیکه
شاهد این ماجرا بودنند
با هم به گفتمان بنشینیم
چطوره؟؟
رستگار؟؟؟ اون هم از اون حرف های
زوری که باید قبول کرد؟؟؟باران 7 اسفند 1389 | 00:54:46
خیلی ها در مدت کوتاه عمرشان
خیلی کارها می کنند وهیچ
کدام آنها نه مانده گاره نه بوجود آورنده
رشت و سعادت واقعی برای مردم
بعضی ها خیلی بظاهر دلسوز هستند
ولی کسی از نیت پلید آنها
خبر ندارند
حیونی عشق خبر داشت مردنی
و سرش بر دار میره
و صمیمت و دوست ودوست داشتن
هم باید با خودش بمیره
توی این مدت تو در بوتی آزمایش
بودی چیزی که از تو دیده نشد
همان انسانیت بود
انسان ارزش آن را داره که بداند با
چه کسی باید دوستی کند
با خودت خلوت کن و صادق باش
باران 6 اسفند 1389 | 00:16:7
کاش می شد هرزه گی کم کنی
دل بیمار خود را کم شاد کنی
کاش می شد کم حرف دروغ بار کنی
دیگران را به گرفتاری کم کنی
کاش می شد عشوه را کم کنی
زندگی را از کثافت پاک کنی
هزاران حرف درست می کنی برای لا لایی گفتن
هزاران حرف می سازی برای تسکین درد
هزاران راه درست می کنی برای رام کردن
هزاران راه درست می کنی برای خر کردن
هزاران حرف قرص می سازی برای به خواب بردن
چرا اعتماد نیست؟
چرا صداقت نیست؟
باران 3 اسفند 1389 | 00:34:27
عجب!!!!!!!!!!
پس اعتراف می کنی روی شما
سیاه
عجب !!! شیدا , آ ناهیتا , مریم, سپیده,افسانه
و سایر دیگران......... می دانی
که مقصر نیستند
شما گر گ هایی هستید
وقتی به دور خود حلقه می زنید
از ترس از اینکه توسط یکی
از اعضای خانواده دریده نشوید
به گرد خود دایره وار حلقه می زنید
که مبادا توسط خودتون خورده شوید
دیگر از دیگران چه انتظاری دارید
در این عصر بی اعتمادی مراقب خود و دیگران باشند؟؟
باران 2 اسفند 1389 | 10:53:6
هر وقت به این سایت می آیم
صحنه جنگ در ذهنم تداعی می شود
یاد آن کسانی که یک ز.ما نی زننده بودنند و در دل چه آرزو های قشنگی داشتند بخیر
روحشان شاد
باران 2 اسفند 1389 | 10:51:12
هر وقت به این سایت می آیم
صحنه جنگ در ذهنم تداعی می شود
یاد آن کسانی که یک ز.ما نی زننده بودنند و در دل چه آرزو های قشنگی داشتند بخیر
روحشان شاد
باران 29 بهمن 1389 | 20:56:58
می توانی بگی معشوقه یعنی چی؟
می توانی بیشتر حرف بزنی
؟
سعی نکن از مسائل اصلی خارج
بشی دیگران را با دروغ هات به
بی راه ببری
باران 28 بهمن 1389 | 23:44:45
بر خلاف تصور شما آنهاییکه
کمتر ادعای فهم و دانش می کنند و کمتر حرف می زنند
از فهم و شعور و دانش زیادی
بر خوردارنند
درک و فهم بعضی ها که دیگران را به باد
مسخره و شعور آنها را زیر سئوال
می برنند نمی توانند بهتر از این
باشه
تا الان خودتان به چشم همه چیز
را به عین دیده اید
شما هر چییز و تمام ا طلات را
از اینجا گرفته اید
تمام حرف را از اینجا می گیرید و به نام حودتان می کننید
و به دیگران تهمت می زنید
واقعا شرم آور
می توا نم سئوال کنم چرا چپ و راست به هر طرقی وارد می شوی
و منو دعوت به Comunicationمی کنید
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
باران 27 بهمن 1389 | 22:17:3
یعنی تو عاشقی؟؟؟
می توانم سئوال کنم چرا تو وحشت داری به کارهایی که از قبل انجام دادی من بروم ببینم
چرا در جلوی پای من و دیگران
سنگ می اندازی؟
ترس داری از چی ؟ از واقعیت ها؟
باران 27 بهمن 1389 | 09:34:6
فقط به خاطر این که واقعیت را از مردم پنهان کنند سعی می کنند
به همه چیز رنگ توهم بزنند تا
بتوانند به کارهایشون بیشتر ادامه
بدهند گرفتار شد یم بد جوری هم گرفتار شودیم هیچ راه نجاتی را نمی بینیم
ابوالفضل 26 بهمن 1389 | 15:21:34
ياد من باشد كاري نكنم ، كه به قانون زمين بر بخورد .
ياد من باشد تنها هستم.
من هیچوقت ازشون نمیگذرم.آخه چرا؟
باران 24 بهمن 1389 | 00:17:35
من دارای عقل و شعور و اراده هستم
و با نفسم مبارزه می کنم که روحم را به ابلیس نفروشم تا آخر دنیا می کشانمت که یاد بگیری دیگران را نمی توانی زیر بار حماقت ها و بلهوسی هایت بکشانی تو باید یاد بگیری نه تنها این درس را درسها ی دیگر را هم نباید فراموش کنی حال من هستم و توی ابلیس
باران 22 بهمن 1389 | 23:29:34
آلودگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا باید دنیا را تعطیل کنید
اگه این دنیا نباشه چطور تو نان بخوری؟؟؟؟
اگه از همکاراتون برای montage
استفاده نکنید چطور از خودتان انتظار دارید دنیا را تعطیل کنید
دنیا را تعطیل کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تما م تلویزن و رادیو را چطور خرجشان را بدهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
تو به این دنیا نیاز دارید چون زندگیتون از همین مردم می گذ رد
باران 20 بهمن 1389 | 05:28:0
تمام مافیا های دنیا به همین آسانی راهشان را پیدا می کند و احدولنا سی به رمز و راز شون پی نمی برنند
یادش به خیر یکی از همکاراتون در این سایت نوشته بود و منظورش به من بود
گفت : می رویی ای حسرت من صبر کن
لاشی فردای ما را قبر کن
یادتون می یاد؟//
از این حرف چند سالی می گذرد
و هنوز شما منو به بازی گرفتی؟؟؟؟؟
این فقط سرنوشت من نیست اینطور به بازی گرفته میشه
با سرنوشت یک ملت داری بازی می کنی
علیرضا عابد 19 بهمن 1389 | 03:17:43
سهراب رفت و میدانست که روزی ترک برمیدارد چینی نازک تنهائیش.

برای سهراب شهرت مطرح نبود،همین که ما در اینجا به یاد او هستیم و یاد سهراب در دل ها،برایش کافیست.
اهل كاشانم
روزگارم بد نيست.
تكه ناني دارم ، خرده هوشي، سر سوزن ذوقي.
باران 15 بهمن 1389 | 00:56:8
دیکتاتور دیر ظهور وقتی دست خود را از دل این شب سیاه بیرون می آورد و هر چند ثانیه چند نفر را می بلعد فکر می کنی جایی برای دوست داشتن باقی می گذارد؟؟؟
دیکتاتور دیر ظهور برنامه ریزی وسازمان دهی وحتی برای من و تو و دیگران دیکته وتوهم ایجاد مکند که تو به
این باور نادورست برسی که دیکتاتور
دیر ظهور درست فکرمی کنه ودیگران نه
سپيده ع 14 بهمن 1389 | 11:34:40
غمگين شدم ازاينهمه نامهرباني. حق سهراب اين نبود.چيني نازك تنهايي سهراب نه تنها ترك برداشت بلكه تكه تكه شد. اي كاش قدر همديگه رو تا زنده هستيم بدونيم
باران 14 بهمن 1389 | 00:54:45
در این عقوبت چرکین ملال انگیز زمان
چنان مات و مبهوت وا مانده ام
که به حال خود گریه کنم یا به حال
شما در این دنیای بی قانونی
همچنان در پی انسان و انسادیت
می گردیم
کجایی چنگیز یادت بخیر
در عصر وحشت در عصر خفقان
دز عصر تمدن چه وضیعت خوفنا کی
باران 14 بهمن 1389 | 00:53:26
در این عقوبت چرکین ملال انگیز زمان
چنان مات و مبهوت وا مانده ام
که به حال خود گریه کنم یا به حال
شما در این دنیای بی قانونی
همچنان در پی انسان و انسادیت
می گردیم
کجایی چنگیز یادت بخیر
در عصر وحشت در عصر خفقان
دز عصر تمدن چه وضیعت خوفنا کی
باران 13 بهمن 1389 | 03:57:40
تو تحقیق خود را که از ریاه ودروغ است
بده من هم تحقیق خود را که بر اساس وقعییت است همراه با تاریخ
هم اینجا می نویسم
در ضمن صدای سیمای ایران
هم الان میشه هم زمان با تو
از طریقsateliy دارید منو control
مکنید
سعی نکن دروغ بگید خیلی ها با
شما دارند نگاه میکند
باران 12 بهمن 1389 | 23:50:49
چنان در برابر طوفان های خشمگین
فریادهای دهن دره تو ایستاده ام که
فراموش کنی بردگی را
بیهوده میکشی سخت از روی جهل به زنجیر مرا
جنس من از احساس و پوست و گوشت و روح است
زیر بار فقرونادانی و حماقت های تو نمی روم اگر رفتم شکل گربه’ تنم
به موش تبدیل شود
باران 12 بهمن 1389 | 02:54:11
برای آشنایی بد نیست این site
را از اول تا آخر بخوانی تا خوب
متوجه بشوید اینجا چه جایست
باران 12 بهمن 1389 | 02:37:36
ای جوانان عزیز فریب این نابخردان
بی کسان را نخورید
اینجا مکان دوستیابی نیست
اینجا جایست که تو را بدام می اندازد که از تو قربانی برای مقاصدشان
استفاده کنند
درست اینجا به نام یک شخص متعبر است که شاید به این نام
بتوانند تو را به دام اندازند
همچنین در chat room
می دانم به من هیچ ارتباطی نداره
ولی خواستم وطیفه انسانیم را انجام بدم بعد از آن احتیات با خودتان
باران 11 بهمن 1389 | 11:49:19
من بیابانم و بیابانم آرزوست
سینه ام دشتی یست پر از خار,کلوخ
که به جز زردی و درد و خزان نمی روید در اون
می روم فکری کنم نیست در آن
چیزی به جز سنگ که به روید سبزه ای
بی خیالی و بی فکری من,منو کرده دربه دری
رفته ام در اندوه خود که چه کنم در این بیگانگی
مدتی غرق در افکار زیاد,بعد از آن گل کرده هنرم در بیگانگی
ساختم درد فراوان که بدهم هدیه به
کسی
فقر,درد,فساد,اعتیاد
هر کسی را برده ام سخت به زنجیر اعتیاد
که کنم مشغول فراموش کند, سهرابی بود
هنرم سخت روشت کرد در بیگانگی
چه کنم که نبود بهتر از این فکری برای آبادگی
سهراب بود الگوی من ولی سنگش
بود یاد بود تو
همه دوستان هم ولی از پشت خنجر
به دست
باران 11 بهمن 1389 | 00:25:41
دروغ,دروغ,چه دروغها که چه نشنیدم ندیدم خدا بداد این فریادها برسه
Unknown 11 بهمن 1389 | 00:20:44
چقدر نگران سنگ سیاه بودی
صحبت از سنگ سیاه سهراب زدی
هیچ نگفتی چرا به زندگی من رنگ سیاه زدی
نگرانی تو چند به صد شد از سنگ سیاه
نشد نگران از بابت روزگار من ,دل سنگ سیاه تو
صحنه ها گذشت از نگاه دیگران
نشدند از روزگار خود نگران؟!!!!!!!
سالها به دنبال زندگی توی سلول خود در پی آزادی خود می گشتیم
هیچ نفهمیدیم بیرون از این خانه
همان سلولیست
که از بیرون برای خود ساختیم
ای که در زیر ستاره های شهر از صدا قت من حرف زدی
چه شد تاب و توان تو لبریز شدبر روی حرف خود رنگ زدی؟؟؟؟؟؟؟
از روی احتیاج بر در هر خانه ای زنگ زنی
در حقیقت به سیاه بختیی آن خانه رنگ زنی
باران 10 بهمن 1389 | 00:11:34
صحبت از سنگ سیاه زدی؟!!!!
هیچ نگفتی چرا به زندگی من رنگ
سیاه زدی؟؟؟!!!!
نگرانی تو صد به چند شد از بابت سنگ سیاه
نشد نگران ازبابت روزگار من دل سنگ سیاه تو
صحنه ها که گذشت ازجلوی نگاه دیگران
نشدند از روزگار خود نگران
سا لها به دنبال زندگی توی سلول
خود در پی ازادی می گشتیم
هیچ نفهمیدیم بیرون از این
خانه همان سلولی یست
که از بیرون برای خود ساختیم
باران 9 بهمن 1389 | 05:02:19
مشتی شب گردان تاریک نشینند
در پی خوشبختی خود اندرون نیستی خود می گردند
ا بلهان در مستی خود غلت زنند
وقتی بیدار شوند در خون خود چنگ
زنند
نیست سیل اشک روانی که ببرد
بدبختی ما را
که بشوید دل و افکار ناپاک کثیف را
روز و شب فکر طمع,تله,طعام
فکری نیست یک دم که بسازد
زندگی ما را
تغییری نیست لحظه ها می گذرند
از پی هم
می رود در پی ابادی و باز می گردد
در پی نیستی خود
سا حلی نیست که ببرد خستگی ما را
دائما در پی انسانیم و انسان هم
اروزست می گردیم
چه حما قت ها که ندیده ایم خدایا دهن
زمین باز کن هر چه کثافت فرو ببر
باران 8 بهمن 1389 | 00:32:6
دوست تو اگر خوب فکر میکرد
چاره اندیش بود
وقتی تو اغاز به دروغ گفتن میکنی
جامعه اغاز به مردن میکنه
وقتی تو عدالت را یک طرفه دعوت به داوری میکنی
جامعه اغاز به مردن میکنه
ماهی مرده که با ید در دادگاهای
عدالتجو محکمه بشه
بدون حضور در در این دادگاه
اغاز به مردن میکنه
وقتی تو راستی و صداقت را حلق اویز
میکنی
انسان و انسانیت اغاز به مردن میکنه
وقتی برق پول چشم تورا کور میکند
مردم بی گناه اغاز به مردن میکنند
باران 6 بهمن 1389 | 22:00:46
انسان برده نیست که ا ین بار
حماقت انسان جاهل را بدوش
بکشد
فکری کن اگر فکری در عقل بیمار
مانده باشه
باران 6 بهمن 1389 | 02:16:7
شیاد دروغی می بافد که لباسی
ساخته شود و بپوشاند حقیقت را
تو خون خود را بیخودی کثیف نکن
میلاد 5 بهمن 1389 | 12:33:19
سلام وروحش شاد باشد
باران 30 دي 1389 | 10:55:24
ON SHOMAREHHA MALE POLICE AST AGE ETELA BEDID YEK DONYA MAMNOONETOON MISHAM
باران 30 دي 1389 | 10:53:48
LOTFAN AGE KESI AZ FILMHAEE KE DOROST VA MONTAGE MIKONANDKHBAR DARAND LOTF KONID BE FAX 604 552 7300AND BE TELEPHONE 604 945-1550 TAMAS BEGIRID TORO KHODA BE KOMAKE SHOMA NIYAZ DARAM WE ARE LIVING IN CANADA-VANCOUVER
باران 30 دي 1389 | 10:44:57
VAGHEAN CHE DIVHAEE BAYAD ZENDEGI KONAND VA HAGHE HAYAT RA AZ DIGARAN BEGIRAN BA IN SHARAYET ASAFNAK CHE OMIDI BAYAD BE AYANDEH DASHT ?!!!!! VAGHEAN SHARMAVAREH
نغ 30 دي 1389 | 02:07:13
Sohrab yek ensani bod ke rohsh ra be zehn masmom alodeh nakard
ندا 25 دي 1389 | 16:33:40
باعث...
خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود
مریم اکبرپور 23 دي 1389 | 12:15:33
کارشان اصلا درست نبود,همین.
نعمت اله دالوند 12 دي 1389 | 22:47:15
به نظر بنده سهراب با اين كارها و برداشتن سنگش از ياد ادب دوستان و مردم ادب دوست ايران نمي رود قبر او سينه گرم و با محبت شير مردان و شير زناني ست كه چراغ دانش را قرنها در ايران نگه داشته اند
زینب اسلامی 23 آذر 1389 | 13:22:45
سهراب رو خیلی دوست دارم
شیوا 15 آذر 1389 | 18:31:58
این دوره , دوره ی مرگ تمام ارزوها و خاطرهاست.افسوس...
بی دا ری 12 آذر 1389 | 17:47:4
به سراغ من اگر مياييد
نرم و آهسته بياييد
مبادا كه ترك بردارد
چيني نازك تنهايي من

... كاشان تنها جايي است كه به من آرامش ميدهد و ميدانم كه سرانجام در آنجا ماندگار خواهم شد...
----------------------
اما آیا با اینکار دل سهراب......(بماند!)
متی 10 آذر 1389 | 13:29:40
چیزی نمونده که بگم
اشک چشمام جاری شد
امامی 6 آذر 1389 | 08:16:59
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید!....
وسعت نگاه هایمان باید خیلی بیش از این ها باشد مهم خود سهرابه که همیشه زنده و جاویده سنگ قبر و مقبره مهم نیست خودش هم بیشتر تنهایی رو دوست داشت تا هیاهو و جنجال!
عليرضا جوان 22 آبان 1389 | 11:21:25
فقط ميشه بابت اين خطاها گريست و گريست
آزاده شایسته 1 آبان 1389 | 14:43:55
وقتی تو نیستی دیگه یک تیکه سنگ ارزشی نداره سهراب
بهار 1 آبان 1389 | 13:21:33
فقط میتونم بگم متاسفم...
مژگان 15 مهر 1389 | 12:09:51
من تمام لحظه هاي شاعرانه ام را مديون تو ام سهراب من،ام كاري از من و دستانم ساخته نيست.اينجا عشق معنايي ندارد و تو عاشقي ... و عاشق هميشه تنهاست...
مصطفی محمودی 28 شهريور 1389 | 14:38:58
ناراخت نشو شعور ایرانی بیشتر این نیست هیچ وقت ما ایرانیا قدر گذشته هامونو نمیدونیم تا وقتی اونارو به تاراج ببرند )):
فلانی 15 شهريور 1389 | 06:20:49
من نمیگم کار اینا درسته ولی شماها که اینقد ادعاتون میشه که سهرابو دوست دارین چرا هر وقت میرم مزارش حتی یکیتونم اونجا نیست؟ برا دیدن شعرای دیگه باید صف کشید اما سرمزار سهراب صف بزرگ تنهایی....به امید اینکه وقتی دوباره سر مزارشم شماروهم ببینم تا بدوونن سهراب تنها نیست وبه راحتی به خودشون اجازه هرکاری رو ندن...فدای همه سهرابی ها
رویا 14 شهريور 1389 | 02:33:44
می دونم که غمگین شدین ولی شاید واقعا به نظر خودشون کار درستی انجام دادن.شاید خواستن که فقط کاری کرده باشن.
الی سالار 30 مرداد 1389 | 18:59:24
به سراغ من اگر می ایید نرم و اهسته بیایید مبادا ترک بردارد چینی نازک تنهایی من ....والا با این بیل وکلنگ لودر کار از ترک گذشته ...واقعا باورم نمیشه !!!!!!!!!
اخه این واقعا درسته؟؟من تا حالا کاشان نیومدم ولی شعرای سهراب عاشقونه دوست دارم و خیلی دلم گرفت .ا خه این سنگ قبر برازنده شاعر اب و ایینه است؟؟؟؟؟؟من متاسفم.ولی واقعا این برازنده یه شاعر با احساسی مثل سهرابه؟؟؟ابرومون جلوی چارتا توریست خارجی رفت!!!ایرونیا که این چیزا براشون عادی شده!!....ای کاش ادما قدر بدونن...ای کاش
افسانه 22 مرداد 1389 | 06:52:15
میدونستید اولین سنگ سهراب چه شکلی بود یک کاشی چهارگوش ساده و ابی ....
از استرالیا دارم مینویسم سرکارم و دلم خیلی گرفته.....
بامداد کیانی 20 مرداد 1389 | 09:21:58
دچار ...

يعني عاشق ...

و فكر كن ...

كه چه سختي اگر يك ماهي كوچك ...

دچار آبي بيكران دريا شده باشد
فایزه میاهی 11 مرداد 1389 | 02:30:9
سلام نمیدونم چی بگم اما این سایتو که میخوندم نا خواسته شروع به اشک ریختن کردم
شادی...... 28 تير 1389 | 19:17:32
سلام سهراب عزیز.......اه که چقدر دلم میخواهد بیایم سر مزارت.....اما تنها نه دلم میخواهد با......بیاییم و از نزدیک این فاجعه را ببینیم و ساعت ها برایت اشک هایمان را همچو سیل روانه کنیم.....امیدوارم او هم از این موضو اطلاع پیدا کند.....اما من یک تشکر بده کارم چون تو مرا با او آشنا کردی.....واقعا سپاس گزارم.....و شرمگین ......آه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
پیام لهراسبی 23 تير 1389 | 09:34:19
دلم گرفته از سیاهی سنگ!
و شاید این رنگ دل است که سیاهی به سنگ بر جای گذاشته است...
نمی دانم ....
شاید این بار
دلها را باید شست...
آرش حیدری 20 تير 1389 | 09:19:33
با سلام
خواستم خطاب به اون دوستانی که فرموده بودن حالا چیزی نشده و بزرگش نکنین و نمی دونم این سنگ از قبلی قشنگتره و از این دست فرمایشات عرض کنم که مسئله به نظر من این نیست که کدوم سنگ قشنگتره و اصلا این کار رو برای این مسئله به نقد نشستن اشتباهه. مسئله اینه که سهراب و خانواده ی ایشون اون سنگ رو میخواستن که گذاشتنش و تا حالا عوضش نکردن. من جشارتا مثال میزنم: اگه شما لباسی به رنگ بنفش با خط هایی نارنجی بژوشین به این دلیل که دوست دارید این کار رو بکنین و بعد یه نفر (هر کی) بیاد لباس شمار ور در بیاره و یه لباس صورتی کم حال یا کراوات تنتون کنه اونقد که همه بگن خوش تیپ شدین چی مهمه؟ اینکه خوش تیپ شدین (به نظر بقیه) یا اینکه لباس مورد علاقه شما عوض شده؟ بحث اینه که اگه قرار بر عوض کردن سنگ یا هر تصمیمی درباره ایشون باشه اونی که حق داره خانواده ایشون هستن نه کس دیگه ای.
اون عزیزانی هم که مجلس ختم گرفتن برای اینکار باید عرض کنم بهشون که اینکه با تراکتور برن درست نیست اما بدون بیل و خاک هم که نمیشه. منطقی باشین.
وقتی ما موضوعی رو که نادرسته با نگاه نادرست به نقد بنشینیم نقدومون رو غیرمنطقی و اون فعل رو (در این جا این فعل اشتباه تغییر بدون اجازه) رو منطقی جلوه دادیم.
ممنون
همین!
یه دوست 16 تير 1389 | 01:57:38
اینکه سنگ قبر قشنگ باشه یا زشت اصلا مهم نیست
مهم اینه که سهراب طرفدارانی مثل من و تو داره که درون قبر برایمان مهمه .
منظبی 7 تير 1389 | 15:40:0
این چه رنگی شد که زندگی مردم رو تویه خودش فروبرده؟
همچی داره سیاه و تاریک میشه لباسا وسایل خونگی
سنگ قبرها دستها چهراها قلبها!!!
من تحمل دیدن این چیزا رو ندارم
قتل یک بید بدست دولت قتل یک شاعر افسرده بدست گل یخ!
علی رضا 2 تير 1389 | 13:30:47
سهراب.. تو ای همیشه ی هنوز

روح تو در نبض نبض تمام پنجره هاست

روح تو در لحظه لحظه زندگیست

روح تو نفس نفس جاریست

چه کسی میتواند نقطه ای از نت نت

شکفتنت را بچیند تو این همه ای این همه.....
alireza 25 خرداد 1389 | 20:34:33
اينجا، هر چه هست، جز با صداقت او و كلام و نقشهاي او، حوض بي ماهيست.
شايد مزرعه اي باشد با زاغچه اي بر سر آن
زاغچه اي كه هيچكس جدي نگرفتش
نیلو 22 خرداد 1389 | 10:05:11
سهراب خیلی قابل احترام است ولی نباید اینطوری برایش کاری کرد باید برایش آرامگاه ساخت مثل دیگرشعرا
نسترن 11 خرداد 1389 | 23:01:11
سهراب ارزشش بیشتر از ایناست.
حامد عابدی 3 خرداد 1389 | 12:21:50
در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر...
جنگ نازی ها با ساقه ناز...
کو اوج نه من دره او..
هدي 1 خرداد 1389 | 15:51:18
اميد وارم يك روزي بيايد كه ادما قدر هم رو بدونن نه قدر سنگ قبرو
کیمیا.ش 27 ارديبهشت 1389 | 15:51:26
نگاهم به تار و پود شکننده ی ساقه چسبیده بود.
تنها به ساقه اش می شد بیاویزد.
چگونه می شد چید
گلی را که خیالی می پژمراند؟
دست سایه ام بالا خزید.
قلب آبی کاشی ها تپید.
باران نور ایستاد:
رویایم پرپرشد.


و من قبلم سخت, برای روح این شاعر شکست.
روحش شاد.
سایه 25 ارديبهشت 1389 | 01:31:0
@یاس
برای سهراب احترام قائل هستم. به همین دلیل هر جا از سهراب و اشعارش انتقاد میشه منم به نوبه ی خودم به طرفداری از ایشون اقدام می کنم. ولی نمی دونم چرا خیلی از دوستان از جمله شما از سهراب فقط " به سراغ من اگر ..." رو میدونید!
شما به من بگید بجز تراکتور با چه وسیله ی دیگه ای می شد این کار رو کرد؟
به دلبل توجه به سهراب از این اقدام خشنودم.
یاس 24 ارديبهشت 1389 | 18:40:8
سهراب گفته بود به سراغ من اگر میایید نرم و اهسته بیایید.
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من...
حالا اینا با تراکتور میرن سراغش...
متاسفم
فخرالدین بلاگ 20 ارديبهشت 1389 | 13:16:18
شاید حساسیتی که نویسنده این مطلب داشته‌است را ما نداشته‌باشیم ولی این به معنی "الکی بزرگ کردن" موضوع نیست. هر موضوعی همانقدر بزرگ است که هر کس به آن اهمیت میدهد. سهراب فراتر از اینهاست که با تعویض سنگ قبر از محبوبیتش کم شود یا به او توهین شود. با این حال، حتی با فرض اینکه این کار قابل قدردانی هم باشد، اگر آنانی که سهراب را با جان و دل دوست دارند از این مسئله آگاهی داشتند بدون شک آنرا به گونه دیگری برنامه‌ریزی میکردند. این عدم اطلاع‌رسانی بیشتر توهین به خانواده و علاقه‌مندان به سهراب است تا به خود سهراب سپهری.
سایه 20 ارديبهشت 1389 | 00:22:21
الکی بزرگش کردین... مگه از محبوبیت سهراب کم شده؟یا توهین بهش نوشته شده؟ کاری که کردن قابل قدردانی هست.
بهار 18 ارديبهشت 1389 | 19:40:31
be nazare man am in sange jadid aslan ziba nist. man yek sal pish anja bodam o az didane in sange siah shoke shodam. an sange sefid agarche ghadimi bod ama khily zibatar va dostdashtani tar bod. hich asari az taravat dar in sange taze nist
سیستم افزایش آمار صالحین 15 ارديبهشت 1389 | 12:34:33
"به نام خالق فلسفه"
با درود خدمت تمامی سهراب دوستان عزیز،
(ز حالا تا به فردا گویم اما
ز میخانه دلی پرغصه دارم
که می نوشم ولی می را بریزم
ز این دنیا به غیر از درد ندارم
برو، ای جانی می دزد بی عار
که اینجا مرده است، من دل ندارم.)

قسمتی بود از اشعار آقای ""سیدمرتضی حمیدزاده"" (دوست عزیز من) شاعر توانا و خوش ذوق ایران زمین که با وجود سن کم، اشعاری گرانقدر و با ارزش میسرایند.
حال در سالروز بزرگداشت شاعر گرانقدر، سیستم افزایش آمار ما برآن شده است تا از سایت ((سهراب سپهری)) نهایت حمایت را داشته باشد. البته از شما نیز خواهشمندم که کداسکریپت لینک باکس ما را در صفحه اصلی سایت خود به نشانه حمایت از ما بگذارید.
با تشکر
مدیریت سایت(گروه تبلیغات)

سیستم افزایش آمار صالحین 15 ارديبهشت 1389 | 12:32:41
"به نام خالق فلسفه"
با درود خدمت تمامی سهراب دوستان عزیز،
(ز حالا تا به فردا گویم اما
ز میخانه دلی پرغصه دارم
که می نوشم ولی می را بریزم
ز این دنیا به غیر از درد ندارم
برو، ای جانی می دزد بی عار
که اینجا مرده است، من دل ندارم.)

قسمتی بود از اشعار آقای ""سیدمرتضی حمیدزاده"" (دوست عزیز من) شاعر توانا و خوش ذوق ایران زمین که با وجود سن کم، اشعاری گرانقدر و با ارزش میسرایند.
حال در سالروز بزرگداشت شاعر گرانقدر، سیستم افزایش آمار ما برآن شده است تا از سایت ((سهراب سپهری)) نهایت حمایت را داشته باشد. البته از شما نیز خواهشمندم که کداسکریپت لینک باکس ما را در صفحه اصلی سایت خود به نشانه حمایت از ما بگذارید.
با تشکر
مدیریت سایت(گروه تبلیغات)
محسن 14 ارديبهشت 1389 | 12:15:58
راستی یادم رفت بگم این سنگ قبر جز رنگش و اینکه عکس سهراب روی اون حک شده فرق دیگه ای با سنگ قبلی نداره . پس اینقدر غمناک و ناراحت کننده نیست شما هم وحشتناکش نکنید .
محسن 14 ارديبهشت 1389 | 12:09:56
سلام . من هم به سهراب خیلی علاقه دارم ولی نمیدونم کجای این اتفاق اینقدر عجیب و دردناکه. ما ایرانی ها اونقدر بدبین شدیم که دیگه همه اتفاق های خوب و بد روواسه خودمون دردناک و وحشتناک میکنیم. تعویض سنگ قبر سهراب اونهم با یه سنک بزرگتر و زیباتر و نو تر کجاش واقعا عجیبه. حالا که یه نفر ( هر کسی ) این سنگ قبر کهنه رو عوض کرده به نظرم باید دستمریضاد گفت ( اونهم تو این بلبشو فرهنگی) نه اینکه این اتفاق رو دردناک جلوه داد . این نظر منه حتی اگه کمی با نظر شما فرق کنه. نباید کاری کرد که دیگه کسی به فکر کار خیر نیفته .
رsjh 11 ارديبهشت 1389 | 00:09:5
نمی تونم چیزی بگم فقط اینکه متاسفم
باران 9 ارديبهشت 1389 | 12:16:57
واقعا ناراحت کننده است وکلمات به زبانم جاری نمیشود امیدوارم خانواده محترم سپهری عزیزمان زود متوجه شوند و اعتراضی و...
آزاده 8 ارديبهشت 1389 | 16:28:27
بالاخره چینی نازک تنهایی سهراب رو شکستند...
علیرضا جویباری 8 ارديبهشت 1389 | 11:20:22
بیکار بودن
مریم 7 ارديبهشت 1389 | 22:14:46
تو کشور ما این خیلی طبیعی شده ولی حداقل ای کاش حرفی از تمدن ایران نمیزدند چون خودشون دارن از بین می برنش.وای بر ما که هنوز خاموشیم وای بر ما.
پریا 7 ارديبهشت 1389 | 01:29:14
در این مملکت مهربان که چون کتابی فرسوده و پوسیده رو به نابودی می رود....آه های ما بی اندازه است و ترک های دل ما بیشتر می شود از شکستن سنگ هایی به نشان عزیزی مانند سهراب مهربانمان.اما دوستان یادمان نرود که سهراب بسی بزرگتر است از یک سنگ یادگار. سهراب همان گرمی سیب است همان حس غریب یک مرغ مهاجر است و همان است که اعماق قلبش حتی پشه ای را دوست میداشت. او در اعماف قلب همه د.ستانش و هم فکرانش زنده است.
خاک تپه های سیلک را می بوییم و عطری را که سهراب استشمام کرد ما نیز نفس می کشیم.
و در دل آرام آرام در انارستان ها یی قدم میزنیم که او در آنجا عاشق شد و عاشق ماند.
به یادش تبسمی کنیم و از خدا برای همه قدری درنگ طلب کنیم:)
سمیرا 31 فروردين 1389 | 11:03:12
سلام.من نمی دونم تو این مملکت کسی جز تو سر وکله زدن سر قدرت کار دیگه ای هم میکنه؟؟؟
حیف اون سنگ ساده و قشنگ که حالا نیست.
حتی سالروز مرگ سهراب شاعر به این بزرگی رو هم تو هیچ تقویمی ندیدم.
آرزو 30 فروردين 1389 | 15:28:17
باورم نمی شه که دوباره که برم پیش سهراب دیگه اون سنگ سفید بی ریا و قشنگ رو نمی بینم
به شکل خلوت خود بود
و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را
برای آینه تفسیر کرد.
و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود.
ولی نشد
که روبروی وضوح کبوتران بنشیند
و رفت تا لب هیچ
و پشت حوصله نورها دراز کشید
و هیچ
فکر نکرد
که ما میان پریشانی تلفظ درها
برای خوردن یک سیب
چقدر تنها ماندیم.
پگاه 26 فروردين 1389 | 11:33:47
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد.نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندام چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازیگوش واو یکریز و پی در پی دم خویش را بر گلویم سخت بفشاردوخوب خفتگان خفته را آشفته سازد بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم
مهدی 22 فروردين 1389 | 17:20:40
به همه طرفداران سهراب باید عرض کنم توی شهر ما کاشان هم مردم سهراب دوست وجود دارد اما بزرگترین مشکل سهراب چه در شهر کاشان چه در کل ایران مسئولین هستند که دلیل مخالفتش را با سهراب را اگه بررسی کنیم یک مثنوی هفت کاغذ میشود
اول اردیبهشت نزدیکه بیایید همه برویم به سر خاکش
محمد 22 فروردين 1389 | 12:19:41
من به آمار زمین مشکوکم، اگر این سطح پر از آدم هست پس چرا این همه دلها تنهاست؟
محمد 22 فروردين 1389 | 12:15:45
چه زیبا دید آینده را احمد شاملو: هرگز از مرگ نهراسیده ام اگر چه دستانش از ابتذال ، شکننده تر بود . هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کن از آزادی آدمی افزون تر باشد
رام 21 فروردين 1389 | 15:52:2
البته من نمیخوام به سیدها بی احترامی کرده باشم.نه قصد من از این مطلب این بود که ادمی به این بزرگی با این افکار ناب و احساس پاک
جایگاهش این نیست...

زشته واسمون میخندن
رفتید کاشان سوال کنید ببینید سهرابو میشناسن یانه؟
حالا افکار واحساسش به کنار...

خیلی جالبه تو شهر خودش یه میدون یه خیابون یه کوچه به نامش نیست.

سهراب خیلی بزرگتر از این حرفاس ولی خوبه که ما قدر بزرگا ی این
سرزمینو بدونیم .
من وقتی سر مزار سهراب با یه اقایی که از فرانسه امده بود صحبت میکردم به من میگفت
اصلا فکر نمیکردم انقدر مزار شاعر ونقاش بزرگ و معاصر تون ساده باشه.
فقط یه سنگ قبر ...جالبه...

نمدونم شاید فردا روز بهتری باشه
ماهیچ مانگاه
رام
رام 21 فروردين 1389 | 15:30:48
ما همه مثل همیم
زود میبریم زود میدوزیم

چه سنگ قبر قبلی چهسنگ قبر فعلی..
مقام سهراب واقعا اینه؟
یه شاعر با این همه طرفدار...
سیدی که هیچ کس اونو نمیشناسه تو فلان ده کوره گنبد بارگاه داره
اونوقت سهرابی که شعراش و نقاشیهاشو همه مردم دنیا میشناسن یه سنگ قبر ...

اینا نزاشتن احساسشون هوا بخوره

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
فرشته همراز 19 فروردين 1389 | 12:37:22
چرا؟
یه کف دست خاکم براش زیاد دیدن؟
لعنت به این آدم نماها!
مریم 13 فروردين 1389 | 13:59:29
نهههههههههههههههههه این فاجعه هستش لعنت بهشون چرا دارن همه چیه این مملکت رو نابود میکنن؟؟؟ من اون شعر روی مزار سهراب رو خیلی دوست دارم. بالاخره به چینی نازک تنهاییشم رحم نکردن لعنت بهشون
احد علی محمدی محمودی 12 فروردين 1389 | 13:53:1
اندیشه ی سهراب را کسی نمی تواند از جایش جداکند ساده زندگی کردن شعار سهراب بود او همیشه با سیاهی مبارزه می کرد نه اینکه روی سینه اش سنگ قبر سیاه بگذارند افسوس می خورم
محمد 11 فروردين 1389 | 11:04:7
سلام
من الان 2 روزه می آم این عکسارو میبینم، اصلا باورم نمی شه، نمی دونم چی بگم. اشکم در اومده. سهراب همدم همه تنهایی من چقدر تنهاست.
sadaf 11 فروردين 1389 | 02:15:25
sohrab,to dar in bisheye eshgh ke hameye ghahramananesh khaband,pa be paye man umadi
آیدا 8 فروردين 1389 | 13:03:13
فقط باید گریست به حال خودمان که کجا زندگی می کنیم دوستان .

سهراب نازنین همیشه به یادتم
مصطفی 4 فروردين 1389 | 12:39:34
سهراب عزیز
سال نو مبارک
مصطفی 4 فروردين 1389 | 12:38:47
اینجا ایران است دوست من
ایران اسلامی!!!!!!!!!!!!!!
مرتضی اسدآباد 3 فروردين 1389 | 13:36:42
چینی نازک تنهایی سهراب شکست.

وای بر ما ......ایرانیان دروغین

سهراب که از ما بود...........
فائزه.ا 29 اسفند 1388 | 00:06:21
پس چینی نازک تنهایی سهراب هم ترک خورد؟ درست مثل شاملو . وای بر ما. چقدر خوب گفت شاملو که ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند. ولی چه سود در دیاری که یک کرانه ی پر از اشک هم برای دل کسی خریدار نداره. ولی شاید فقط این گفته ی سهراب آروممون کنه که ، هر کجا هستم باشم.آسمان مال من است. پس چه غم برای او که سنگ بالای سرش چی باشه.غمش باشه برای ما و فهم ضعیفمون که نه قدر زنده هامونو میدونیم و نه سر دوستی با مرده هامون داریم. افسوسمان به جا!!!
اتنا جهانی فر 25 اسفند 1388 | 19:03:41
سلام من اتنا نوجوان 12 ساله هستم کم سن و سالم ولی با سهراب اشنا هستم و او را دوست دارم از مطلب زیباتون خوشم امد سال نوتون مبارک
ال جی 24 اسفند 1388 | 02:29:58
ووای! نه!!!
مجید 17 اسفند 1388 | 00:27:30
واقعا تاسف آوره.
اگه یه اتفاقه...... می افتاد تو بوقو کرنا میکردن ولی حیف که بهاء برای این افراد نیست
مهدی طالبی 7 اسفند 1388 | 11:19:53
دکتر علی شريعتی انسان‌ها را به چهار دسته تقسيم کرده است:
١ـ آناني که وقتی هستند، هستند و وقتی که نيستند هم نيستند.
عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فيزيک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم مي‌شوند. بنابراين اينان تنها هويت جسمی دارند.
٢ـ آنانی که وقتی هستند، نيستند و وقتی که نيستند هم نيستند.
مردگانی متحرک در جهان. خود فروختگانی که هويت‌شان را به ازای چيزی فانی واگذاشته‌اند. بی‌شخصيت‌اند و بی‌اعتبار. هرگز به چشم نمی‌آيند. مرده و زنده‌‌شان يکی است. (اینهایی که شما هم وصفشان کردید)
٣ـ آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نيستند هم هستند.
آدم‌های معتبر و با شخصيت.
٤ـ آنانی که وقتی هستند، نيستند و وقتی که نيستند هستند.
شگفت‌انگيز‌ترين آدم‌ها.
...
نمیدونم کی هستی
ولی میدونم که اثر زحماتت باقی میمونه.
فعلا کاری که از دستم بر میاد این که امیدوار باشم به فردای روشن.
دریای آبی 4 اسفند 1388 | 16:42:39
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. وای بر ما و وای بر اهالی کاشان
مهدیه 2 اسفند 1388 | 20:16:13
کاش می شد حتی وسه یک بار بتونم سر قبر سهراب برم , برم و راحت یه دله سیر واسش گریه کنم
سوگل 2 اسفند 1388 | 15:44:43
ایران عزیز ما رو ببخش! نفس ما بریده! رنگ ما پریده... اما بارون نزدیکه. سهراب یه روز تنهایی به پایان می رسه...
آرمان صدیقی 29 بهمن 1388 | 11:07:38
در جایی که خانه شاملو را حراج می کنند چه انتظار داریم ؟ چه انتظار داریم ؟
مهدی بنی اردلان 28 بهمن 1388 | 10:49:34
فقط میگم متاسفم!!!!!!!!!!!!
رحیم محسنی 27 بهمن 1388 | 22:59:4
ایران ما مرده دیگه الان دیگه باید گفت الایران -اصالت ما ایرانی ها کجاست !!!سهراب یادت گرامی باد
... 19 بهمن 1388 | 20:23:22
چه زیبا , شاعران خود را گرامی می داریم و از آن ها چه خوب سوئاستفاده می کنیم ... واقها تحسین دارد ... !
sadaf 12 بهمن 1388 | 20:44:43
ghessei hast ke hargez digar natavanad shod aaghaz
نارون 10 بهمن 1388 | 03:26:22
سلام سهراب عزيزم

به ساعت نگاه میکنم
حدود سه نصف شب است
چشم میبندم که مبادا چشمانت را
از یاد برده باشم
و طبق عادت کنار پنجره میروم

هميشه در خاطرم هستي سهرابم
مهرناز دهستانی 6 بهمن 1388 | 13:53:8
واقعا چه اظهار نظری می شود کرد؟ فقط می توانم بگویم او که رفت رفته. و اصلا مسائل زمینی برایش مهم نیست .سهراب یک عارف و یک عاشق بود.... اگر ما هم می توانستیم ذره ای از او درس بگیریم چنین نمی کردیم . کاش ذره ای از معرفت وآگاهی او را داشتیم . مگر نه که این دنیا که واقعیت است نه حقیقت .....
ک 29 دي 1388 | 23:47:33
به درک آرین.به درک.
حمید رضا صدیق وزیری 23 دي 1388 | 14:07:8
واقعآ شرم آوره شماره تلفن روی ارمگاه سهراب تنهایی سهراب بزرگ بود ولی تا این حد !!دست کم احترام دوستدارانش رو قائل میشدن وقتی یه مشت آدم فسیل کار به دست میشن بهتر از این نمیشه !!! چقدر نرم و آهسته !! از خانواده سهراب بیشتر انتظار میرفت که اینقدر بی تفاوت نباشن !
گنزو کایگه 17 دي 1388 | 15:32:27
زمانی که آیینه وجود نداشته باشه، گردی هم نمیتونه روش بشینه. سنگ قبر سهراب رو رها کنیم و با خوندن شعرهاش، زندگی رو نفس بکشیم...
ازادی 9 دي 1388 | 03:43:26
در این زمانه بی حای و حوی لال ...شرم باد
بابک احسانی 2 دي 1388 | 00:55:49
همین تابستان دلم هوای سهراب داشت.. نصف شب به سمت مشهذ اردهال راهی شدم تا موقع طلوع با سهراب باشم.. ولی هرچی نزدیکتر میشدم دلشوره بیشتر می شد.. وقتی رسیدم دیدم دور محوطه مقبره کاملا با داربست و گونی محصور شده و مشغول بازسازی هستن. میتونم حدس بزنم که دیگه روح سهراب اونطرفها هبوط نکنه.. خودت می دونی اون طلوع دیگه اصلا زیبا نبود
سعید 29 آذر 1388 | 13:27:56
تو مملکتی که به راحتی هر چه تموم تر پایتخت فرهنگی ی کشور رو با اهداف سیاسی انتخاب میکنن و اصفهان رو که فقط 500 ساله شناخته شده رو با شیراز2500 ساله مقایسه میکنن بیشتر از اینها انتظار نیست که بیان همچین کاری کنن اونم از طرف مسئول امام زاده نه از طرف مسئولین فرهنگی کشور.....
دلم گرفته ای دوست هوای گریه بامن......
هووووم!!! 28 آذر 1388 | 23:17:6
افسوس....!!!یه روز کاشی فیروزه ای ارامگاه سهراب و می شکنند و روز دیگه سنگ سیاهی روی سینش میزارن...!سروده های سانسور شده شو رونه ی بازار می کنن و این بار نوبت به سانسور کردن خود سهراب ....!
ساسان 24 آذر 1388 | 19:44:16
وای بر آنان که بااین اعمال قلبمان راجریحه دارکردند...
فریبا حضرتی 14 آذر 1388 | 17:37:58
واقعا سپاسگذارم که به این هنرمند لطیف احساس ارج مینهید ای کاش از سهراب بیشتر از اینها یاد بشه!
جابر 11 آذر 1388 | 17:10:23
سلام شاید به نظر بعضی این کار اشتباه باشه ولی نیت اون کسایی که این کار را انجام دادند خیر بوده و فقط می خواستند برای احترام اون سنگ قدیمی را با این سنگ جدید عوض کنند
ندا 6 آذر 1388 | 17:51:29
خیلی کاره زشتیه:)
الناز 2 آذر 1388 | 10:48:36
من اینکار و تایید نمی کنم اما مهم اینه که سهراب در دل و جانمان زنده باشد
امین 1 آذر 1388 | 16:13:26
هیچی.
مریم 30 آبان 1388 | 14:11:18
واقعاً متاسفم برای همچین آدمهایی که برای شعر و شاعر ایرانی احترامی اینچنین قائل اند
شرم آوره
سیاوش 29 آبان 1388 | 15:13:9
میتوان گفت...تاسف
واسه ما فرق میکنه...خیلی فرق میکنه که چطور به دیدارش بریم.چطور ...
اما واسه اون هیچ فرقی نمیکنه که سنگ قبرش چی باشه.اینو میدونم.اون خیلی زودتر از ماها تا ته دشت تا نوک کوه رفته...این چیزا باعث نمیشه اینجا گیر کنه...
سمیرا 23 آبان 1388 | 20:28:47


قرار بود يکی از ميان شما
برای کودکانِ بی‌خوابِ اين خيابان
فانوسِ روشنی از رويای نان و ترانه بياورد.


قرار بود يکی از ميانِ شما
برای آخرين کارتون‌خوابِ اين جهان
گوشه‌ی لحافی لبريز از تنفس و بوسه بياورد.


قرار بود يکی از ميانِ شما
بالای گنبدِ خضرا برود،
برود برای ستارگانِ اين شبِ خسته دعا کند.


پس چه شد چراغِ آن همه قرار وُ
عطرِ آن همه نان وُ
خوابِ آن همه لحاف؟
من به مردم خواهم گفت
زورم به اين همه تزويرِ مکرر نمی‌رسد.


حالا سال‌هاست
که شناسنامه‌های ما را موش خورده است
فرهاد مُرده است
و جمعه
نامِ مستعارِ همه‌ی هفته‌های ماست.


سید علی صالحی
بهار 21 آبان 1388 | 21:48:40
غزلیات سهراب:

ازرنگ بریدیم وز دیدار گذشتیم
با چشم فروبسته زگلزار گذشتیم

درباغ جهان پا نگرفتیم چنان سرو
چون سایه سبک از سردیوار گذشتیم


در راه سبک سیر نه پستی نه بلندی است
ابریم وازاین دامنه هموار گذشتیم


پنداربرانگیخته صد نقش فسون رنگ
این پرده دریدیم وز پندار گذشتیم


دیدیم غباری چو برآن جامه فکندیم
ازجاده دنیا چه سبکبار گذشتیم


خفتیم وشدیم از گذرخواب خبردار
از رهگذر خواب چه بیدار گذشتیم


ازآمدن ورفتن ما کس نشدآگاه
ازرهرو این خانه پریوارگذشتیم

.......


دانه دراین خاک بی نم شور روییدن ندارد
ابراین صحرا مگر آهنگ باریدن ندارد

یک نفس سرمست بودن را نمی خواهم که این گل
زیررنگ آلوده ی زهراست و بوییدن ندارد


آب ورنگ این چمن از اشک پیدا آمد وخون
دربساطی این چنین ای غنچه خندیدن ندارد

با نسیم غم دمد هر سبزه در صحرای عالم
هرطرف ای چشم بی آرام گریدن ندارد

چند زیرآسمان آواز تنهایی برآری
در دل گنبد صدا جز نقش پیچیدن ندارد

درجهان نقش تماشا را زدل شستم که دیدم
پرده ای در این نگارستان غم دیدن ندارد
حانیه 21 آبان 1388 | 21:46:39
متاسفم که به چینی نازک تنهایی سهراب هم رحم نکردند سنگ قبر شاعر اب و ایینه باید سیاه باشد و تلخ با اینه همه زرق و برق متاسفم
پریشان 21 آبان 1388 | 15:42:18
هر کجا هستم باشم
آسا مال من است . . .
نگار 16 آبان 1388 | 23:10:5
واقعا شرم اوره
مهرداد 14 آبان 1388 | 11:04:40
واقعا برای همه متاسفم که این قدر بی تفاوت به مسئله نگاه میکنند.
علی 13 آبان 1388 | 12:50:11
من واقعا برای مردم کاشان و اطراف آن متاسفم.
ااگر از اکثر آنها سوال کنید که سهراب را میشناسید؟اظهار بی اطلاعی می کنند و اندک کسانی هم که می شناسند از آرامگاه او بی خبرند.
زمانی که تمام اندیشه ما پول باشه دیگه جز این انتظاری نمیشه داشت.
یه نگاه کوچولو به گذشته کاشان و ایران بزرگان بسیاری رو جلو ذهن ما ردیف میکنه که خیلی ها حتی اسمشونو هم نشنیدن.
در پایان از اطلاع رسانی شما تشکر می کنم.
جا داره که این شعر از سهراب رو همیشه به یاد داشته باشیم:
من اناری را می کنم دانه
به دل می گویم
خوب بود این مردم
دانه های دلشان پیدا بود.

زهرا 30 مهر 1388 | 15:46:34
کاش قدرش را بدانند
کاش آرامگاهی مانند حافظ و سعدی داشت.
ای کاش...
زهرا 30 مهر 1388 | 15:41:27
هر کجا باشم آسمان مال من است
نگين 28 مهر 1388 | 17:23:37
بيا تا برايت بگويم چقدر تنهاييم بزرگ است .
فائزه اریان 28 مهر 1388 | 13:15:10
تنها باید تاسف خورد......همیشه و همه جا همین طور بوده و هست!!!!!!!!!!!!!!!!!
نگارعماری 28 مهر 1388 | 13:07:53
متاسفم برای خودم و خیلی های دیگه
ما قدر هیچ چیز و هیچ کس را نمی دونیم حتی زمانی که دیگه در دنیا نیستن
پدرام سرمدی 26 مهر 1388 | 15:58:57
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم


گل زرد و گل رزدو گل زرد
بیا با هم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نا مردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نا مرد ه سایه
وحید بلوچ رودباری 24 مهر 1388 | 22:54:21
زندگي عشق بي نهايت است
زندگي عشق بي كفايت است
زندگي آستان مقدس است
از هر چه كه بر آن بپندارند

زندگي واسطه ي رنج و عذاب
زندگي حس غريب آشنا
زندگي رسمي است خويشاوندي
از هر چه كه بر آن سپهري بر آن بپندارد.

اشعار سپهري در فلسفه ي زمان پيداست.
علی پاداش 18 مهر 1388 | 12:43:48
واقعا متاسم!!
من با سنگ ساز هم تماس گرفتم آقا خوشحال هم هست که روی سنگ قبر شماره تلفنش رو زده!!
آزیتا 17 مهر 1388 | 09:46:58
واقعا افتضاحه،چیزی نمیشه گفت، فقط متاسفم...
مهرک و آتیناز 16 مهر 1388 | 00:25:52
ما هم وقتی رفتیم مشهد اردهال از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شدیم

کاش مسئولین قبل این کار یه خورده فکر من کردن
پژمان خائیز 15 مهر 1388 | 20:59:27
درست که سنگ قبر سهراب عزیز رو بیخودی عوض کردن......اما یادمون باشه که آدرس اون اینه:..... کره زمین.. سهراب سپهری
مريم پناهی وحدت 14 مهر 1388 | 23:12:14

شعر هايت را دوست دارم و برايت هميشه دکلمه خواهم کرد.
در نور خدا باشی
مهشید 5 مهر 1388 | 15:38:19
واقعا از صمیم قلب متاسف شدم,برای سهراب,برای خودم و برای همه ی اهل هنر و ادبیات...
باران کیانی فر 4 مهر 1388 | 10:54:18
خستع نباشید درسته که این سنگ قبر صمیمیت و سادگیه سنگ قبلی رو نداره ولی حتما به خاطر دوستی بوده که سنگ قبرش عوض شده هرچی باشه خود سهراب مهمه نه سنگ قبرش
محسن تمدن 23 شهريور 1388 | 02:35:53
این امامزاده‌ها اکثرا تقلبی هستند به این معنا که هیچ شجره‌نامه معتبری ندارند. آنها هم که شجره نامه دارند باز احتمال دروغی بودنشان است چون شجرهنامه ممکن است ساختگی باشد (جعل شده در ۲۰۰-۳۰۰ سال پیش مثلا). در واقع تعداد معدودی را ممکن است بتوان به قطع یقین ثابت کرد. همینطور است سیدهای ایران. بسیاری دورغین هستند برخی بدون هیچ سندی و برخی با شجره نامه های ساختگی برای شیره مالی سر مردم. چند سال پیش یکی از استادان دانشگاه شیراز (دکتر صداقت کیش) از طرف سازمان حج و زیارت مسئول پروژه‌ای شد که تاریخچه همه امازاده‌های ایران را در آورد و بررسی کند. کار از طرف خود سازمان حج تعطیل شد، چون بررسی بیشتر گند کار را در می‌آورد. ترجیح دادند امت الکی دل خوش باشند. (این موضوع را در یکی از روزنامه های داخلی خواندم.)
ویدا 23 شهريور 1388 | 02:25:7
چقدر دلم تنگ است اینروزها سهراب
جان ! دلم برای تو برای فروغ برای شاملو و برای خودم که مدتی هست
گم شده ام ! گاهی عادت داشتم در رنگین کمان بی پایان و خاطرات هزارپاره ی دوران که به طول من قد کشیده است قدم بزنم ولی چرا یادم نمی آید کجای این زمان ، روی کدامین زمین گم کردم خودم را که نمی جویم دوباره خودم را ؟
رضا 23 شهريور 1388 | 02:05:46
شاید شما ندانید که سنگ قبر اولیه سهراب با خط زیبای مرحوم استاد رضا مافی یکی از خطاطان بزرگ خط شکسته ایران نوشته شده بود که در هنگام تعمیرات امامزاده آقایان با تراکتور روی آن رفتند و آنرا که یک اثر هنری تکرار نشدنی بود شکستند!!
درود بر روح بزرگ و دوست داشتنی سهراب که می گفت:
ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت
همین سنگ سیاه و ساده کعبه آمال دلهای زیادی است و نیازی به آرامگاه های عریض و طویل ندارد
فرشید 23 شهريور 1388 | 00:21:45
سهراب در دل مردم جا دارد بگذار این فرهنگ ناشناسان مفاخر ما را سرسری بگیرند و امامزاده های قلابی و چاههای کذایی بسازند در دل این مردمان فرهنگ پرور کجا بتهای ساختگی جای امثال سهراب را می گیرند روزی خواهد رسید که همه بخوانیم این همان روزی است که سهراب می گفت روزی خواهم آمد ... نگران نباش دوست عزیز اندکی صبر سحر نزدیک است
آرمین حکمتی 23 شهريور 1388 | 00:18:50
می دانستید که آن سنگ قدیمی یادگاری بود به خط بزرگترین استاد معاصر خط نقاشی کشور "رضا مافی" که در همان دوران به درود حیات گفت . یاد هردو گرامی
شقایق 20 شهريور 1388 | 04:57:51
6 سالم که بود... به جای حسن کچل سهراب برام می خوندن! مامانم به "به سراغ من اگر می آیید..." که می رسید می گفت اینو روی سنگ قبرش نوشتن!!! هیچ وقت نشد برم سر قبر سهراب...! ولی همیشه دوست داشتم با چشای خودم ببینم! "مبادا که ترک بردارد...چینی نازک تنهایی من"
آمد 17 شهريور 1388 | 17:41:15
کاش برایش جایی درست کنند که درخورش باشد
PAYAM BAKHSHALI 15 شهريور 1388 | 15:32:17
بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم
بیا زود تر چیز ها را ببینیم

صفحه ی 395(به باغ هم سفران)
الهام فتحعلی 12 شهريور 1388 | 16:05:32
سلام
من هم مثل شما از طرفداران سهراب سپهری هستم .حتی اگر سنگ عوض کردن هم با مراسم بود باز هم فایده ای نداشت چون سنگ با تشریفات عوض میشد تا لگدمال قدمهای کسانی بشه که سهرب را نمیشناسند و نمیفهمند بهترین کار این است که مانع عبور از آن شوند
شقایق 8 شهريور 1388 | 12:33:25
جای تعجب نداره...
سهراب خودش میدونست چی قراره بشه که گفت:
دور خواهم شد ازین خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه ی عشق قهرمانان را بیدار کند
محمد 6 شهريور 1388 | 13:44:25
یاد من باشد تنها هستم
من هنوز نرفتم ولی مطمینم کار جالبی نبود و ......
Unknown 5 شهريور 1388 | 23:37:11
بودن یا نبودن سنگ، برای او که پرواز را از آغاز بودنش تجربه کرد ، فرقی ندارد.
سیاه یا سفید بودن سنگ ،برای او که چشم خدا روشن شد از آمدنش ، فرقی ندارد.

اما برای ما ............. خیلی فرق می کند که چگونه وجود نازنینش را پاس بداریم.
محمد پوررستم 5 شهريور 1388 | 18:10:19
واقعا متاسفم
ای کاش برای سهراب یه ضریح
می ساختند
امیر حسین آدی 5 شهريور 1388 | 12:48:24
وای چرا کسی به فکر بزرگان این مملکت نیست؟
آیا حق سهراب یک سنگ قبر بزرگتر بود یا آرامگاهی در شان و منزلت او؟
به نظر من سنگ قبر قبلی خیلی با احساس بیشتری اون شعر را معنا میداد!
mojgan 5 شهريور 1388 | 10:24:2
Sohrab e nazanin...
احسان 4 شهريور 1388 | 13:10:21
کار ما نیست شناسائی راز گل سرخ ....حق سهراب بیش از این بود با تشریفات و مراسم با شکوه تر به نظر من واقعا ساده بود مثل خود سهراب پاک و بی آلایش
فهیمه شجاعی 4 شهريور 1388 | 08:59:55
سلام من عاشق شعرهای سهرابم
زهره 1 شهريور 1388 | 15:29:35
ما ادمها همینیم دیگه.
بی انصاف
فراموشکار
یه شاعر بزرگ و خوب رو فراموش کردیم.براش هیچ کاری نکردیم.نه مراسمی نه بزرگداشتی نه....
حالا بعد از چند سال یه سنگ قبر جدید گذاشتین اونم اینجوری!!!
متاسفم.برای سهراب وبرای تمام دوستداران سهراب!!!!!............ 1 شهريور 1388 | 01:27:21
وایییییییییییییییییییییییییییییییی
باورم نمیشه لعنت به ما
مسافر 29 مرداد 1388 | 13:21:50
سنگ قبر سهراب با اون شعر روش کووووووووووو؟
واقعا که زبونم قاصره:(((((((((
مهرنیا 28 مرداد 1388 | 21:37:58
درود بر هستی‌‌های پاک که

نیک هستی‌ها را می‌‌گسترند

آری سهراب

ای ابد جان هستی

ای شیرازه ی مستی

هست مان کردی

ز پستی

مست مان کردی

ز هستی

نه دم و بازدمی

که

هست پایان منیحامد امیری 26 مرداد 1388 | 12:55:4
درود
سهراب من کو؟
شاعر من کو؟
احساس من کو؟
سهراب بیا که ازت بی خبرند؟
سهراب بیا که سنگ قبرت را بردند
سهراب بیا....
وای سهراب بیا که دلتنگم...
سهراب کسی تو را نمیشناسد بیا...
سهراب کجایی که می گریم....
سهراب بیا......
نگین 25 مرداد 1388 | 14:53:38
دوست دارم
قلم سیاه 21 مرداد 1388 | 04:22:52
من سال 87 کاشان زندگی میکردم وقتی رفتم مشهد اردهال تا سعادت دیدن آرامگاه سهراب رو داشته باشم شکه شدم
اون همه خرج و شکوه و جلال برای امامزاده که البته احترامش بر ما واجب هست چون از این امزاده های دروغین نیست و اما ...
یک سنگ قبر ساده و البته به قول شما دوست داشتنی اصلا" انتظارش رو نداشتم و خیلی ناراحت شدم الان که در سایت شما اون لوگوی تعویض سنگ قبر رو دیدم خوشحال شدمکه یه کاری در حد سهراب انجام شده اما بعد از خوندن متن بازم ناامید شدم متاسفم واقعا متاسفم
من مردم کاشان رو خوب شناختم و احساس میکنم سهراب تک ستاره ایی بود در آسمانی خاموش مثل اینکه این عزیزان لیاقت این شاعر بزرگ ایرانی رو ندارند
غیرت 14 مرداد 1388 | 09:49:9
بذار روی سنگ بنویسن به سراغ من اگر میایی با توپ و توپخونه بیاید .تو که اونجا بودی چرا خفه خون گرفتی مگه ایرانی نبودی
لخمحخدث 8 مرداد 1388 | 16:17:9
رشلاثشد ئشسناشقث ذخی شرشظ نشقیشد سشدلث لاشذق
زهره 8 مرداد 1388 | 13:11:0
واقعا مسخره است
مرا به خیر تو امید نیست
شر مرسان!
مهدی سالاری 5 مرداد 1388 | 06:50:33
سهراب دوستت داریم با تمام وجود. استاد تنهایی و آرامش
نسترن 29 تير 1388 | 15:19:44
بسم رب النور
سهراب حرف های نگفته و حتی رموز بسیار دارد .اوهرکجاباشد آسمان مال اوست وفرقی ندارد که سنگ قبرش چه گونه باشد همبن بس که به لطف خدا سهراب همیشه درقلب ما زنده است وهر بار با خواندن اشعارش قلب هایمان به دردمی آید وارزو میکنیم که سهراب ابدی گردد. اما کاش اقایان می دانستند که ماوقتی دعوا سر افراد بزرگی مثل مولانا می کنیم وفریاد می زنیم ومی گوییم اومال ماست،دمی هم فکربه سهراب وتنهایی اش کنیم.
آوا 29 تير 1388 | 01:38:36
شاعر پاکی و زلالی این قدر غریب زیر خاک ها خوابیده سنگ قبرش را هم ....

سهراب تو را از خانه ابدی که سنگی بیش نیست هم محروم می کنند

اما تو در زلالی روحت آسوده بخواب
علی کلانتری فرد 26 تير 1388 | 19:34:17
سلام. وقعا نمي‌دونم چي بگم.
چي بگم.
پریا 25 تير 1388 | 18:07:53
من دلم اون سنگ سفیده که ترک برداشته را میخاد .همون ک چینی نازک تنهایی بود
مسافر زندگی خواب ها 24 تير 1388 | 11:02:20
سنگ مزار قدیمی سهراب صفای دیگری داشت و من با وجود دوری راه به لطف امامزاده ی بزرگوار آنجا سه بار به زیارت امامزاده ی عزیزو بوسیدن خاک مزار "سهراب"لحظه هایم مشرف شده ام اما.....سهراب هرگز غروب نداشته و ندارد وقتی حتی فقط یک نفر باشد که نام تو در تمام لحظه هایش جاری باشد یعنی تو نمرده ای و زنده ای....سهراب زنده است چون میلیون ها نفر با اشعار او زندگی می کنند...سهراب عزیزم اگر خدایمان بخواهد امسال هم می آیم...سنگ قبر اصلا مهم نیست مهم این است که حتی الان که آنجا نیستم حسص میکنم تو اینجایی در کنارم مثل همیشه.....
خدایش بیامرزاد.
مرضیه کریمی 24 تير 1388 | 10:16:51
سلام.دلم مي گيره وقتي مي بينم چيزاي جديد و مسخره جايگزين چيزاي قديمي و قشنگ مي شه .كاش اين كار نمي كردن.ساده بودن قشنگ كه من خيلي دوست دارم.منم از اين خبر خيلي ناراحت شدم.
Unknown 22 تير 1388 | 15:23:56
با سلام به تمامی دوستان وافرادی که نظرات خودشان را در مورد سنگ قبر این بزرگ عزیز مطرح نمودند .اما بنظر م مردم جامعه ما عادت دارند وقتی کسی کاری انجام می دهد شروع به انتفادمنفی می کنند اما می شود اول از بانی این کار تشکر نمود . واگر خیلی ارادت خاصه به حضرت سهراب عزیز داریم با یک پشنهاد خوب ویک مراسم آبرومند وهیچ اشکالی هم ندارد بایک مشارکت از همین دوستانی که به خودمان زحمت نگارش جند خطی دادیم برگ زیبای برای ره نشان دادن این بزرگمرد عارف و...طرا حی نمائیم واین کار حسنه را یک سنت کنیم چرا که سهراب وتمامی بزرگان دیار ما حقی برگردن مادارند وهرآنچه گل افشانی قبار روبی کنیم باز هم ....
است .
الهه سلمان زاده 17 تير 1388 | 10:51:14
واقعا تاسف آور است که ....
خودش میگوید به سراغ من اگر می ایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من
اینگونه نرم و آهسته به سراغش میروید ؟؟؟؟؟
چینی تنهایی سهراب تنها تر شد !!!!
حسن 11 تير 1388 | 21:26:30
سهراب مرا تغییر داد همین؟
ف گرامي 7 تير 1388 | 20:34:39
aghebate hameye ma hamine farghi nadare ke ki bashim vaghti mordim dige hichkas yade ma nemikone hala khobe kasi pida shode bara sohrab ke hade aghal sange ghabresho avaz kone
سعید 5 تير 1388 | 01:02:27
گیج شدم...نمی دونم از دل بنویسم و یا منطقی این کار رو بررسی کنم و با فکرم تحلیل کنم. که البته فرق چندانی نداره در هر دو حالت هیچ نشانه ی زیبایی نیست و مرثیه ای خواهد بود بر وضع فرهنگی و اجتماعی ایران...فقط جای نهادها و انجمن های مدنی و فرهنگی خالی که توی این شرایط به وظیفشون عمل کنن و کل عوامل فکری و اجرایی این تغییر که نه, در حقیقت تخریب فیزیکی و در واقع فرهنگی رو به پای قانون و توبیخ بکشونن...واقعا دردناکه و نمی تونم از دلم ننویسم: بی شرف ها مگه ننوشته بود نرم و آهسته بیایید...مگه نگفته بود "... می بینم خواب : بودایی در نیلوفر آب..." ... بدبخت های کودن خانه ابدی خودتون و فکرتون اون سنگ سیاهه...سهراب هر روز داره با برگ یک درخت در حوالی اردهال یا اون طرف تر ها, پشت دریاها جوانه میزنه....
شکیبا 4 تير 1388 | 18:03:40
پنداری خود سهراب از این همه غربت خودش هم درآین زمانه آگاه بود.
من هم معتقم لیاقت چیز خوبی هست که ظاهرا روز تقسیمش به ما ها کم رسیده ولی چیزای زیادی داده شده که خیلی لیاقت لازم داره.
تازه وقتی میری کرمان ووسایل سهراب عزیز رو در یک جای دیگه ایران میبینی غصه میخوری مگه سهراب اهل کاشان نیست؟ ؟که تخت سهراب رو وسایل شخصیش رو اونجا ببینی
حالا این سنگ قبر هم یک شاهکاره دیگه
ایشتار 2 تير 1388 | 18:03:31
گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است0000000000000000
فرناز 31 خرداد 1388 | 17:30:10
شاید سهراب میدانست که روزی با بیل و کلنگ به سراغش می ایند که گفته بود:به سراغ من اگر می ایید نرم و اهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.
مهديه 27 خرداد 1388 | 16:33:26
آه...از............
شاهین جمشیدی 27 خرداد 1388 | 00:22:36
ای دل تو چه پرسی که سهراب کجا رفت ... سهراب سپهری شد و سر وقت خدا رفت ...
شاهین جمشیدی 27 خرداد 1388 | 00:16:24
تو این دنا دلمون به چینی نازک تنهایی سهراب خوش بود که اونم ترک برداشت یا بهتر بگم شکست ... اینارو که دیدم دل منم ترک برداشت و نمیدونم باید تبریک بگم یا تسلیت ...
و چه تنها من ...
. 25 خرداد 1388 | 16:08:51
اشکالی نداره که سنگ قبر رو عوض کردن . به هر حال اون چیزی که زیر زمینه یه مشت خاکه و مهم اینه که سهراب یه روح بزرگ داشت . اما اینکار بایستی با اطلاع خانواده ی او صورت میگرفته و حداقل برای احترام به سهراب مراسمی برای اینکار برگزار میشده . از شما هم به خاطر اطلاع رسانیتون متشکرم
مریم 24 خرداد 1388 | 15:07:59
بیچاره سهراب
اگه واقعا این خبر صحت داره برای مسولین متاسفم
مگر سهراب فقط مال آنهاست؟
یاسمن آزاد 10 خرداد 1388 | 13:23:49
درود برشماو سپاس بدلیل خبر رسانی . به نظر من اصلن مار خوبی نکردند که بی خبر دست به چنین کاری زدن. سهراب فقط مال آن ها نیست که هر وقت دلشان خواست چنین کاری بکنند و به خانواده ی او هم خبر ندهند. قطعن خانواده ی سهراب بی خبرند چون اگر خبر داشتند حداقل در این مراسم حاضر می شدند. با سپاسی دیگر بار و بدرود.
دل شکسته او 10 خرداد 1388 | 09:42:13
خیلی پستید.....
سهراب خودش میدونست که این طوری میشه گفت نرم واهسته بیایید
لیدا 10 خرداد 1388 | 01:18:27
آیا حرف سهراب رو روی آرامگاهش نخوندند؟
لیدا 10 خرداد 1388 | 00:39:20
...

چه درونم تنهاست
مانی باباش پور 6 خرداد 1388 | 20:00:27
هنوز موهایه تنم سیخه که این خبرو میخونم.لیاقت چیزه گرونیه که خیلی از ایرانیا ندارن.
البته جاهایه دیگه ام نشون دادن.....
حامد بیدی 5 خرداد 1388 | 11:19:18
من یکی دو هفته پیش برای اولین بار رفتم مشهد اردهال. قبلا تصویر سنگ سهراب رو دیده بودم که رضا مافی روش نوشته بود اما اون تا جایی که یادمه شکسته شده بود. سنگ جدید سهراب رو که دیدم فهمیدم خودسرانه عوش شده! از طلوع و غروب زندگیش معلوم بود!
اما شماره تلفن و نام تبلیغاتی پایین سنگ رو پاک کرده بودند. فکر می کنم به خاطر این پیگیری و اعلام شما بوده آقای آرین. بسیار ممنون که به شیوه موثر (و نه شعار گونه!) هوای سهراب را دارید!
مرضیه 26 ارديبهشت 1388 | 17:43:20
سهراب همیشه برای ما زنده است حتی اگر چنین ادمهای بی خبر از دل سهراب به تنهایی او وارد شوند و آن را با سختی تمام بشکنند سهراب همیشه دوستت داریم و به تنهایی ات احترم می گذاریم.
محمد رحمتی 25 ارديبهشت 1388 | 19:02:1
خیلی متاسفم.زیباست.سهراب زیباست
دکتر کیوان شاهقلیان 24 ارديبهشت 1388 | 14:31:13
ارادتمند شما
ندا بدلی 22 ارديبهشت 1388 | 10:58:29
سلام من هم برای خودمون و جامعه ای ادبی متاسف ام زیرا قدر داشته هامون نمی دونیم وتنها نداشتن که ما رو بیدار می کنه
رضا ظفری 22 ارديبهشت 1388 | 10:02:30
طاقاری بشکند ماستی بریزد
جهان افتد به کام کاسه لیسان/
...
کجای این شب تیره بیاویزم غبای ژنده خود را !!؟
حامد 19 ارديبهشت 1388 | 23:48:40
خسته شدم بس که فریاد زدم و همه سر به زیر از کنارم نشنیده میروند.یا که سقلمه میزنند و گویند خاموش. گر نشوی خاموش خاطرت را میکند فراموش.ها ها ها ها...!دنیای زشتی ها را ما ساختیم خود ما
سعیده صباغیان 19 ارديبهشت 1388 | 17:24:35
قشنگ یعنی چه؟
قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال.
وعشق تنها عشق ترا به وسعت یک سیب می کند مانوس!

وعشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی هابرد!
مرا رساند امکان یک پرنده شدن!

حمید 18 ارديبهشت 1388 | 16:16:47
سهراب شاعر تنهایی بود رنگ و بوی شعرش هم این رو میخواست:
بوی گل دست کارگر خشت خام
و نه ...
تظاهر بوی عطرهای آنچنانی و بزرگداشتی برای خودمان به نام سهراب....
این سادگی و روانی خا صیت سهراب است...
اما نمی دانم چرا سیاه..!!!!!!!!