ويژگيهاي سهراب
[ محمد حقوقي ]

" سپهري بي ترديد در رديف شاعران بزرگ معاصر كشور ما قرار دارد،
دو ويژگي اساسي كه در شعر تمام شاعران بزرگ هست ، در اشعار سپهري نيز ديده مي شود ، يكي نظام انديشگي ويژه سپهري كه تمامي اشعار او را در بر ميگيرد و ديگر تشخص زباني شعرهاي سپهري."
(يادمان سهراب ، در شب شعر و سخنراني اهل كاشان ، مجله گردون ، شماره 39 و 40 )

Back to Sohrab-&-Others page