تا ابديت جاري - Immortality
تصوير منتشرنشده سهراب - اطراف كاشان
Sohrab - Kashan